Aktualności podatkowe

e-Urząd Skarbowy od 8 marca 2023 r. z nową usługą

12:03 | 28-03-2023 | admin |

8 marca 2023 r. w e-Urzędzie Skarbowym pojawiła się nowa usługa, nazwana „Historią złożonych deklaracji”. Uruchomienie tej funkcji wymagało zasilenia e-Urzędu Skarbowego około 190 mln rekordów danych. Na co pozwala nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym? „Historia złożonych deklaracji” pozwala podatnikom przeglądać złożone deklaracje elektroniczne, pobierać je w pliku .xml i

Autozapis do PPK od 1 kwietnia 2023 r. Wymagany ponowny wniosek o rezygnację z programu

09:21 | 23-02-2023 | admin |

Osoby, które w ubiegłych latach złożyły deklarację o rezygnacji z PPK, w tym roku, jeśli nadal chcą pozostać wyłączone z programu oszczędzania, muszą dokonać tego ponownie. Wynika to z tak zwanego autozapisu, inaczej zapisu do PPK z urzędu, który wszedł w życie 1 stycznia 2023 r. Obowiązek zawarcia umowy o

Najem prywatny w 2023 r. na nowych zasadach

09:20 | 16-02-2023 | admin |

Od 1 stycznia 2023 r. jedyną dopuszczalną formą opodatkowania najmu prywatnego stał się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy nie mają już tym samym możliwości wyboru innego sposobu rozliczania się z fiskusem, tak jak miało to miejsce jeszcze w roku ubiegłym, kiedy to drugą z przewidzianych form pozostawała skala podatkowa (zasady

Odpowiedzialność członków zarządu spółki za podatki w świetle nowych wyroków NSA

08:28 | 26-01-2023 | admin |

Zgodnie z ogólną zasadą, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność całym swoim majątkiem ponosi w tym przypadku sama spółka, jako osoba prawna. W KSH przewidziano jednak sytuację, w której do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci członkowie zarządu. Kwestia ta została uregulowana w art. 299 KSH. W

Czy wydatki na ubezpieczenie pracownika mogą być kosztem pracodawcy?

09:48 | 08-01-2023 | admin |

Wykupywanie przez pracodawców dodatkowych ubezpieczeń grupowych, którymi objęci zostają następnie pracownicy, to częsta praktyka w wielu zakładach pracy. Przedsiębiorcy decydują się na taki ruch przede wszystkim ze względu na potrzebę lub konieczność zapewnienia swoim podopiecznym poczucia większego bezpieczeństwa. Nierzadko przyczyniają się tym samym do kształtowania pozytywnego wizerunku swojej firmy na

15 stycznia 2023 r. mija termin zakończenia inwentaryzacji

15:22 | 02-01-2023 | admin |

Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają na podlegające im podmioty obowiązek przeprowadzania na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzacji, czyli szczegółowego spisu, który pozwala określić rzeczywisty stan i wartość majątku przedsiębiorstwa. Termin zakończenia inwentaryzacji w odniesieniu do niektórych składników aktywów mija 15 stycznia 2023 r., z możliwością podjęcia określonych działań już

Amortyzacja jednorazowa jako jeden ze sposobów amortyzowania środków trwałych

10:12 | 14-11-2022 | admin |

Środki trwałe wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji. Mimo że co do zasady odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres, przepisy w określonych przypadkach zezwalają także na amortyzację jednorazową. Kiedy i po spełnieniu jakich warunków przedsiębiorca może z niej skorzystać? Na dokonanie amortyzacji

Co grozi za brak lub nieterminowe złożenie informacji zbiorczych VAT UE?

08:29 | 06-11-2022 | admin |

Przepisy prawa podatkowego nakładają na podatników szereg obowiązków. Ci z nich, którzy pozostają zarejestrowani także jako podatnicy VAT UE, są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych transakcjach. Informacje zbiorcze, inaczej określane także jako informacje podsumowujące VAT UE, jak wynika z treści art. 100 ust. 1 ustawy z

Wyłączenia z amortyzacji. Czego nie można amortyzować?

08:29 | 30-10-2022 | admin |

Nie wszystkie składniki majątkowe firmy będą mogły podlegać amortyzacji. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera listę takich wyłączeń. Znalazły się w niej nie tylko środki trwałe, ale i grunty, a także wartości niematerialne i prawne. Katalog wyłączeń z amortyzacji został zawarty w

Przewozy cross-trade – jak zmienił je Pakiet Mobilności?

09:32 | 16-10-2022 | admin |

Wdrożone w ostatnich miesiącach przepisy Pakietu Mobilności wprowadziły wiele zmian w sposobie i zasadach wykonywania przewozów międzynarodowych. Jednym z rodzajów transportu, o którym mówiło się w minionym okresie szczególnie dużo, były przewozy cross-trade. Czym jest transport określany jako cross-trade i jak wpłynęły na niego nowe regulacje prawne? Cross-trade – co

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu – zasady opodatkowania w 2022 r.

08:44 | 09-10-2022 | admin |

Leasing to najpopularniejsza w naszym kraju forma finansowania środków trwałych. Szczególnie chętnie leasingowanym w firmach przedmiotem są samochody osobowe. Po upływie okresu, na jaki zawarto umowę, leasingobiorca może wykupić przedmiot umowy, a następnie dokonać jego dalszej sprzedaży. Na tym etapie pojawia się jednak pytanie dotyczące tego, jak opodatkować taką sprzedaż

Praca w porze nocnej – jak naliczać dodatek?

08:27 | 02-10-2022 | admin |

Przepisy Kodeksu pracy przyznają pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej odpowiednie dodatki do wynagrodzenia, również za przepracowanie niepełnych godzin. Jak powinno naliczać się takie dodatki za niepełną godzinę pracy oraz za pracę na przełomie miesiąca? Kiedy mamy do czynienia z pracą w porze nocnej? Pora nocna, na co wskazuje treść

Zakres informacji udzielanych przez banki na żądanie organów podatkowych

08:52 | 25-09-2022 | admin |

Przepisy Polskiego Ładu zwiększyły uprawnienia organów podatkowych w zakresie informacji, jakich mogą one żądać od banków w celu dokonania oceny sytuacji majątkowej podatnika. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak kształtuje się obowiązek udzielania takich informacji przez banki oraz inne instytucje kredytowe i finansowe, konieczne będzie odwołanie się do art. 48 ustawy

Zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych od 1 września 2022 r.

08:51 | 11-09-2022 | admin |

Od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. realizowany jest pilotażowy projekt zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych dla ruchu pojazdów ciężarowych. Miejsce realizacji odpraw pozostaje w tym czasie uzależnione od dopuszczalnej masy całkowitej samochodu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów samochody ciężarowe, których DMC nie przekracza 7,5

Rozszerzenie negatywnego katalogu przychodów: kiedy środki z PFRON nie są przychodem?

09:14 | 28-08-2022 | admin |

Polski Ład 2.0. rozszerzył tak zwany negatywny katalog przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zawarty w art. 14 ust. 3 ustawy o PIT o pkt 15. Zgodnie z treścią dodanego przepisu przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej nie są środki wskazane w art. 33b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Uzasadniona obawa organu podatkowego a zabezpieczenie zobowiązania

09:14 | 22-08-2022 | admin |

Ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych określonych w ustawie, w tym podatków, należy do podstawowych obowiązków każdego obywatela RP, na co wskazuje bezpośrednio art. 84 Konstytucji. Ustawodawca wyposażył odpowiedzialne za realizację i przestrzeganie tej normy organy podatkowe w specjalne narzędzia, dzięki którym mogą one skutecznie wywiązywać się ze swoich powinności i

Polski Ład 2.0. a podatnicy na skali podatkowej

15:24 | 28-07-2022 | admin |

Nowelizacja Polskiego Ładu, której przepisy weszły w życie 1 lipca 2022 r., nie pozostała obojętna także na sytuację podatników rozliczających się według zasad ogólnych. Obniżenie stawki PIT do 12%, zmiana kwoty zmniejszającej podatek, likwidacja ulgi dla klasy średniej – to tylko jedne z wprowadzonych reform, które dotknęły bezpośrednio tę grupę.

Polski Ład 2.0. – zmiany dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym

15:23 | 25-07-2022 | admin |

Omawiając zmiany przewidziane w Polskim Ładzie 2.0. dla poszczególnych grup podatników, nie możemy pominąć przedsiębiorców, którzy rozliczają się „liniówką”. Od lipca zyskali oni możliwość zmiany formy opodatkowania ze skutkiem na cały 2022 r. na skalę podatkową, a ponadto częściowego odliczenia składki zdrowotnej. Zmiana formy opodatkowania za 2022 r. na skalę

Jak uwolnić środki z rachunku VAT?

08:35 | 18-07-2022 | admin |

W związku z wprowadzeniem w listopadzie 2019 r. mechanizmu podzielonej płatności, określanego także jako split payment, płatność za towar lub usługę realizowana przez nabywcę specjalnym przelewem „podzielona płatność” nie trafia od tej pory w całości na rachunek odbiorcy, a zostaje rozdzielona na kwotę netto oraz podatek VAT. Rachunek VAT jest

Polski Ład 2.0. – kolejne zmiany w prawie podatkowym przewidziane na lipiec 2022 r.

08:34 | 14-07-2022 | admin |

Już od 1 lipca 2022 r. podatników rozliczających się zgodnie z przepisami ustawy o PIT czekają kolejne, ogromne zmiany, wynikające z nowelizacji Polskiego Ładu. Obniżka PIT z 17% na 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej, możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej – to najważniejsze reformy przewidziane w Polskim Ładzie 2.0. Nowa

Ustawa automatyzująca załatwianie niektórych spraw przez KAS czeka na podpis Prezydenta

08:33 | 11-07-2022 | admin |

Zakończyły się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Celem nowelizacji jest w szczególności usprawnienie i ułatwienie dwustronnej komunikacji pomiędzy klientami i organami KAS, a także automatyzacja procesu wydawania zaświadczeń i udzielania odpowiedzi KAS na zapytania komorników i

14 dni na zgłoszenie płatności na rachunek spoza białej listy – przepisy ustawy covidowej wciąż obowiązują

08:32 | 07-07-2022 | admin |

Podczas obowiązującego w Polsce w ostatnich latach stanu epidemii ustawodawca zdecydował się na zawieszenie, odroczenie lub przedłużenie wielu terminów ustawowych. Przypomnijmy jednak, że od 16 maja br. stan epidemii w naszym kraju został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Nie oznacza to jednak utraty mocy przepisów wprowadzonych w ustawie covidowej z dnia

Najczęściej pomijane informacje w rozliczeniach rocznych – czas na złożenie korekty

15:32 | 04-07-2022 | admin |

Mimo że ostateczny termin rozliczenia rocznego za 2021 r. upłynął już 2 maja, chcemy zwrócić szczególną uwagę na kilka istotnych informacji, które należało przekazać swojemu biuru rachunkowemu, jednakże na skutek przeoczenia lub niewiedzy mogły one zostać pominięte. Podatnicy, którzy w zeznaniu rocznym zapomnieli uwzględnić jedną z przysługujących im ulg, znaleźli

Czym skutkuje niepotwierdzenie dostawy w ramach WDT?

13:52 | 30-06-2022 | admin |

Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wprowadzenie transakcji określanych w skrócie jako WDT pozwala nawiązywać polskim przedsiębiorcom współprace z kontrahentami zagranicznymi, którzy rozwijają swoją działalność w jednym z państw Unii Europejskiej. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, podobnie jak inne

Najczęściej pomijane informacje w rozliczeniach rocznych – czas na złożenie korekty

10:36 | 27-06-2022 | admin |

Mimo że ostateczny termin rozliczenia rocznego za 2021 r. upłynął już 2 maja, chcemy zwrócić szczególną uwagę na kilka istotnych informacji, które należało przekazać swojemu biuru rachunkowemu, jednakże na skutek przeoczenia lub niewiedzy mogły one zostać pominięte. Podatnicy, którzy w zeznaniu rocznym zapomnieli uwzględnić jedną z przysługujących im ulg, znaleźli

Zmiany w płatnościach gotówkowych – kiedy sprzedawca zapłaci podwójny podatek?

13:51 | 23-06-2022 | admin |

W ramach wspierania rozwoju transakcji bezgotówkowych rządzący na początku br. wprowadzili odpowiednie ulgi dla przedsiębiorców. Przewidziano je w ustawie o PIT i CIT dla tych z nich, którzy zdecydują się na zakup terminali płatniczych w celu przyjmowania płatności kartą. Mimo dążeń do spopularyzowania rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą całkowicie wyeliminować

Wymiana informacji między ZUS a Szefem KAS – kontrola wszystkich przedsiębiorców

10:35 | 20-06-2022 | admin |

W Sejmie trwają obecnie prace nad nowelizacją znacznej części przepisów Polskiego Ładu. W przedstawionym projekcie rozszerzono treść przepisów wskazujących na uprawnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do informowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o formie opodatkowania oraz przychodach lub dochodach uzyskiwanych przez przedsiębiorców. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie nadal weryfikować i przekazywać Zakładowi

Planowane pierwsze od 15 lat zmiany w kilometrówce

13:51 | 16-06-2022 | admin |

Galopująca inflacja, nieustannie rosnące ceny paliwa, a także znaczny wzrost kosztów związanych z eksploatacją samochodów to czynniki, które skłoniły rządzących do wprowadzenia zmian w zasadach rozliczania kilometrówki. Pierwszych od 15 lat. Warto przypomnieć, że aktualne stawki obowiązują w niezmienionej formie od 2007 roku. Najpopularniejsza z nich dla samochodów osobowych o

Ukryta dywidenda w polskim prawie podatkowym od 1 stycznia 2023 r.

10:34 | 13-06-2022 | admin |

„Ukryta dywidenda” to nowe pojęcie w przepisach prawa podatkowego, które zostanie wprowadzone do porządku prawnego 1 stycznia 2023 r. w ramach Polskiego Ładu. Regulacje te w największym zakresie odczują podmioty, które do dokonywania rozliczeń korzystały dotychczas z innych możliwości niż wypłata niestanowiącej kosztu uzyskania przychodu dywidendy, na przykład wypłacając prowizje

Fiskus zezwala na odliczenie VAT-u nawet na fakturze bez numeru NIP

13:50 | 09-06-2022 | admin |

Czy brak numeru NIP na fakturze stanowi przeszkodę w możliwości odliczenia podatku VAT? To jedna z częstszych wątpliwości przedsiębiorców, która pojawia się przy księgowaniu otrzymanych faktur. Ze stanowiska przedstawionego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 marca 2022 r. o numerze 0114-KDIP1-3.4012.42.2022.1.KP wynika, że podatnik ma

Ulga termomodernizacyjna – komu przysługuje i na jakich warunkach?

09:16 | 06-06-2022 | admin |

Ulga termomodernizacyjna to jedno z rozwiązań przewidzianych dla podatników, którzy zdecydowali się na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w swoim domu. Jeśli w 2021 roku ponieśli oni na ten cel określone wydatki, mogą następnie dokonać odpowiednich odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym. Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej jest jednak możliwe tylko po spełnieniu określonych

Treść umowy najmu a wysokość należnego podatku – interpretacja Dyrektora KIS

13:49 | 02-06-2022 | admin |

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 4 maja br. w sprawie opodatkowania najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o wysokości podatku do zapłaty w niektórych sytuacjach może przesądzić treść zawartej pomiędzy stronami umowy.  Nie zawsze ustalenie wysokości podatku w odniesieniu do najmu odbywa się poprzez

Pomoc dla Ukrainy a jej ujęcie w kosztach prowadzenia działalności

09:15 | 30-05-2022 | admin |

Zgodnie z ogólną zasadą darowizny, niezależnie od tego, na jaką instytucję zostały przekazane, nie  mogą być kosztem uzyskania przychodu, z wyjątkiem produktów spożywczych przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy z dnia 12 marca 2022 r. jako pierwsza uregulowała jednak tę kwestię odmiennie. Jaką pomoc możemy

MF chce odroczyć w czasie obowiązek zapewnienia współpracy kas online z terminalami płatniczymi

08:54 | 23-05-2022 | admin |

Z początku już od 1 lipca 2022 r. wszyscy przedsiębiorcy mieli zostać zobowiązani do zagwarantowania integracji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi. Wiele wskazuje jednak na to, że w odpowiedzi na wniosek podatników i biznesu Ministerstwo Finansów odroczy obowiązek zapewnienia takiej współpracy o 2,5 roku – do 1 stycznia 2025 r.

Nowy Ład 2.0. – jakie zmiany podatkowe czekają nas w lipcu 2022 r.?

09:13 | 16-05-2022 | admin |

Rząd próbuje naprawić Polski Ład, dlatego Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad nowelizacją ustawy, nazywaną Nowym Ładem 2.0.  Projekt zakłada m.in. obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%, zlikwidowanie dopiero co wprowadzonej ulgi dla klasy średniej oraz zmiany w składce zdrowotnej. Nowe przepisy mają wejść w życie już na początku

Ministerstwo Finansów rozważa możliwość zmiany formy opodatkowania przez podatników

10:47 | 09-05-2022 | admin |

W związku z zapowiedzią kolejnych zmian w Polskim Ładzie w postaci m.in. obniżenia PIT z 17% na 12%, pojawiły się propozycje wprowadzenia rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby podatnikom zmianę formy opodatkowania. Obecne przepisy nie zezwalają na dokonywanie takich zmian w trakcie roku, jednak Ministerstwo Finansów rozważa taką możliwość w zeznaniu rocznym

Pakiet Mobilności: główne zasady rozliczania wynagrodzeń kierowców w 2022 r.

14:56 | 02-05-2022 | admin |

Nowe przepisy dotyczące delegowania wprowadzone w lutym w Pakiecie Mobilności pociągnęły za sobą konieczność dokonania zmian w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym. Dzisiaj, po dwóch miesiącach od wdrożenia tego systemu, możemy wskazać już konkretne zasady, jakimi należy kierować się przy obliczaniu należnych pensji. Zmiany w sposobie wyliczania wynagrodzeń obejmują

Składka zdrowotna w 2022 roku a forma opodatkowania

08:50 | 28-04-2022 | admin |

Rok 2022 zapisze się w historii jako rok ogromnych reform podatkowych, które od 1 stycznia zmieniły sytuację praktycznie wszystkich podatników i przedsiębiorców w kraju. Szczególnie duże zmiany objęły sposób naliczania i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, przez długi czas stanowiącej jedno z największych wyzwań Polskiego Ładu. Najważniejsze zmiany dotyczące składki

Najważniejsze zasady przy wystawianiu faktury w walucie obcej

08:50 | 25-04-2022 | admin |

Stała, regularna współpraca polskich firm z zagranicznymi przedsiębiorstwami nie jest już rzadkością. Z roku na rok coraz to więcej krajowych przedsiębiorców wchodzi w relacje biznesowe z kontrahentami z różnych państw Europy i świata. Jednym z częstszych problemów, jaki pojawia się praktycznie zawsze w takich sytuacjach, są faktury wystawiane w walucie

Ministerstwo Finansów wydłuża termin rozliczenia CIT do 30 czerwca

08:49 | 18-04-2022 | admin |

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydłużyło termin rozliczenia rocznego podatku dochodowego CIT za 2021 r., którym objęte są osoby prawne. Po zmianach na dokonanie rozliczeń mają one czas do 30 czerwca br.

Specustawa: powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy na uproszczonych zasadach

09:11 | 14-04-2022 | admin |

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określiła nie tylko zasady zalegalizowania pobytu Ukraińców uciekających przed wojną na terytorium RP, ale także zasady powierzania im pracy. Podstawowym warunkiem powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy jest uznanie jego pobytu za

Coraz częstsze weryfikacje ZUS w zakresie wielkości udziałów w spółkach z o.o.

08:25 | 11-04-2022 | admin |

Wzrastające każdego roku kwoty ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych sprawiają, że przedsiębiorcy są zmuszeni nieustannie poszukiwać nowych sposobów, aby optymalizować wysokość opłacanych składek. Jednym z nich jest popularna w naszym kraju spółka z o.o. W ostatnim czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększył jednak swoją aktywność w zakresie weryfikacji wielkości udziałów wspólników tych

Najważniejsze sprawozdania środowiskowe 2021/2022

08:24 | 04-04-2022 | admin |

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wymaga od przedsiębiorców wywiązywania się z licznych obowiązków nakładanych na nich przez prawo. Nie są to tylko stanowiące najliczniejszą grupę przepisy podatkowe, ale także regulacje środowiskowe. Do jednych z powinności polskich firm należą rozliczenia środowiskowe. W ramach wykonywanej działalności przedsiębiorcy są zobowiązani do przestrzegania wymagań

VAT 0% na towary i usługi – darowizny dla Ukrainy

08:22 | 31-03-2022 | admin |

4 marca br. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Nowe przepisy zezwalają na stosowanie obniżonej do 0% stawki VAT w przypadku dostawy

Odliczenie 100% VAT od pojazdu tylko po spełnieniu wymagań ustawowych

10:31 | 25-03-2022 | admin |

Zakup samochodu do firmy bardzo często bywa podyktowany chęcią dokonania optymalizacji podatkowej. W zależności od tego, o jakim pojeździe mowa, podatnicy mogą odliczyć podatek VAT od zakupu i eksploatacji w wysokości 100% lub 50%. W niektórych jednak przypadkach skorzystanie z tego uprawnienia jest uzależnione od dopełnienia określonych formalności. Sytuacja ta

MF przedłużyło terminy dla sprawozdań finansowych za 2021 r.

10:30 | 18-03-2022 | admin |

10 marca br. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wydłużenie

Nowelizacja ustawy o elektromobilności

09:52 | 31-01-2022 | admin |

Pod koniec ubiegłego roku w życie weszła ustawa z dnia 2 grudnia o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Jedne z najważniejszych z wprowadzonych zmian to nowe zasady ustanawiania stref czystego transportu, nowe uprawnienia dla kierowców z prawem jazdy kat. B oraz nowe rozwiązania dotyczące

Wykup samochodu z leasingu po zmianach

09:51 | 24-01-2022 | admin |

Liczne reformy wprowadzone na początku 2022 r. przepisami Polskiego Ładu nie pozostały również obojętne dla leasingobiorców. Od stycznia zmieniły się zasady dotyczące wykupu samochodu z leasingu do majątku prywatnego oraz jego dalszej sprzedaży. Wykup samochodu z leasingu do celów prywatnych przed 2022 r. Przedsiębiorcy, którzy związali się umową leasingu operacyjnego,

Nowy Ład a jednoosobowa działalność gospodarcza

14:27 | 10-01-2022 | admin |

Polski Ład wprowadza ogromne reformy w prawie podatkowym. Dla pewnej grupy będą one korzystne. Dla niektórych zmiany zaplanowane na nowy rok oznaczają jednak straty i większe obciążenia finansowe. Wśród beneficjentów wskazuje się w szczególności zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, emerytów oraz rencistów. Nowe przepisy nie pozostają obojętne również dla

Stopy procentowe znowu w górę. Jak wpłynie to na wysokość rat kredytu i leasingu?

14:27 | 29-12-2021 | admin |

  Rada Polityki Pieniężnej (RPP) po raz kolejny w ciągu ostatnich miesięcy podniosła wysokość stóp procentowych. Pierwszy niespodziewany wzrost nastąpił w październiku br. z 0,1% do 0,5%. Drugi w listopadzie z 0,5 do 1,25%. Stopa referencyjna od grudnia wynosi natomiast już 1,75%. W poprzednich latach mieliśmy do czynienia z sytuacją

Składka zdrowotna w 2022 roku

10:36 | 13-12-2021 | admin |

Zmiany związane z wysokością i sposobem obliczania składki zdrowotnej w 2022 dotkną każdego przedsiębiorcę. Zasady wyliczeń będą jednak różne, w zależności od formy opodatkowania. Nowa składka zdrowotna to niewątpliwie jedna z największych, najbardziej dotkliwych zmian wprowadzonych przepisami Nowego Ładu. Składka zdrowotna po zmianach  Jeszcze do końca roku osoby prowadzące pozarolniczą

Krajowy System e-Faktur – jakie zmiany czekają nas w wystawianiu faktur?

13:50 | 06-12-2021 | admin |

Kolejne zmiany na 2022 r. Tym razem dotyczą one nowego systemu wystawiania faktur. Nowe przepisy, które wprowadzają Krajowy System e-Faktur (KSeF), obecnie muszą zostać jedynie zatwierdzone przez Prezydenta RP oraz opublikowane w Dzienniku Ustaw. Czym dokładnie jest KSeF i jakie korzyści daje? Jak przygotować się na nowe regulacje? Wystawianie faktur

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta w transporcie?

14:55 | 30-11-2021 | admin |

Nieregularne płatności, które niestety nie są rzadkością w branży transportowej to efekt nawiązywania współpracy z nierzetelnymi kontrahentami. Oczywiście pewnych zdarzeń nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jednak dysponując  wiedzą o tym, z kim wiążemy się umową, możemy ustrzec się przynajmniej przed częścią negatywnych skutków. Jako że na co dzień mamy do

Łatwiejsze wynajęcie ciężarówki bez kierowcy z innego kraju członkowskiego UE

09:38 | 23-11-2021 | admin |

Pod koniec października br. negocjatorzy Parlamentu i Rady Unii Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie wynajmu ciężarówek bez kierowcy z innego państwa członkowskiego. Strony uzgodniły, że złagodzą aktualnie obowiązujące przepisy. Taki wynajem w przyszłości ma stać się zatem łatwiejszy. Obecnie każdy z krajów członkowskich reguluje indywidualnie kwestie wynajmu ciężarówek bez

Nowy Ład a podatek liniowy, przychodowy, CIT estoński i ryczałt – co się zmieni w 2022 r.?

12:40 | 19-10-2021 | admin |

Prace nad Polskim Ładem ciągle trwają. Regularnie docierają do nas informacje o kolejnych zmianach i wprowadzanych poprawkach. Rząd chce, aby nowe regulacje weszły w życie już od stycznia 2022 r. Czasu na zapoznawanie się ze wszystkimi postanowieniami, które nie mają jeszcze sfinalizowanej formy, jest zatem naprawdę niewiele. Istotne dla przedsiębiorców

Księgowość pełna czy uproszczona?

11:59 | 04-10-2021 | admin |

To pytanie, które będą musiały zadać sobie osoby decydujące się na prowadzenie działalności jednoosobowej lub w formie spółki. Na czym polega księgowość pełna i uproszczona? Jakie występują między nimi różnice? W jakich przypadkach możemy zdecydować się na jedną bądź drugą? Księgowość uproszczona Księgowość uproszczona polega na ewidencjonowaniu jedynie podstawowych danych

Pakiet SLIM VAT 2 już od października

11:58 | 27-09-2021 | admin |

Pod koniec maja br. rząd przyjął pakiet SLIM VAT 2, zawierający kolejne uproszczenia w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, z których przedsiębiorcy będą mogli  skorzystać już od 1 października br. To planowany termin wejścia w życie większości zmian. Pozostałe zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Jakie regulacje

Zmiany dla importerów w prawie celnym. Czego jeszcze dotyczą nowe przepisy?

09:59 | 20-09-2021 | admin |

8 kwietnia 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania koncentrują się przede wszystkim na ujednoliceniu i usprawnieniu wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych. Nowelizacja obejmuje ponadto zmiany w opłatach paliwowych i

Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców w Nowym Ładzie?

12:47 | 13-09-2021 | admin |

Osoby rozliczające się na zasadach ryczałtu powinny przygotować się na kolejne zmiany. Zostały one przewidziane w Nowym Ładzie. Mimo że rząd w ostatnim czasie zapowiedział ponowne obniżenie stawek podatku oraz mocno zachęcał do wyboru właśnie tej formy opodatkowania, obniżki nie będą dotyczyć wszystkich. Co więcej, paradoksalnie wcale nie oznaczają, że

Podatek od środków transportowych

10:03 | 06-09-2021 | admin |

Podatek od środków transportowych jest jednym z rodzajów opłat środowiskowych, występującym obok m.in. opłaty paliwowej, czy podatków od zasobów naturalnych. Tego rodzaju zobowiązania finansowe są nakładane na określone grupy podatników, którzy w swojej działalności wykorzystują urządzenia, środki, maszyny bądź emitują substancje, wywierające negatywny wpływ na środowisko naturalne. Kto podlega obowiązku

Nota korygująca czy korekta faktury? Kiedy wystawić?

10:13 | 30-08-2021 | admin |

Błędy na fakturze nie są rzadkością i mogą przytrafić się każdemu. Powinny zostać jednak szybko skorygowane, do czego możemy wykorzystać notę korygującą lub fakturę korygującą. Należy przy tym pamiętać, że nie mamy w tym zakresie dowolności, ponieważ nie są to dokumenty zamienne. Kto może zatem wystawić fakturę korygującą, a kto

e-TOLL – ulga w podatku dochodowym

08:49 | 26-08-2021 | admin |

20 maja 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą ulgę e-TOLL w podatku dochodowym. Ulga ta obowiązuje od 29 czerwca br. Na czym polega, komu przysługuje i kiedy możemy z niej skorzystać? Jak dokonać odliczenia? Z działającego od

Stawki maksymalne i minimalne podatku od środków transportowych na 2021 rok

09:57 | 23-08-2021 | admin |

Stawki maksymalne i minimalne podatku od środków transportowych na 2021 rok W bieżącym roku obowiązują nowe stawki podatku od środków transportowych. Stawki maksymalne w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 3,9%, na co wpływ miał wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. Ile dokładnie wynoszą nowe

Spółki komandytowe podatnikami CIT – co ze sprawozdaniem finansowym?

09:54 | 19-08-2021 | admin |

Od 2021 r. spółki komandytowe zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Zmiany te wywołały sporo emocji, a także doprowadziły do powstania wielu wątpliwości, zwłaszcza w zakresie rachunkowości. Dużych problemów przysporzył zapis, wskazujący, że status podatnika CIT spółki te zyskują z dniem 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja

Od 1 lipca 2021 r. zmiany w JPK_V7

09:52 | 16-08-2021 | admin |

Od kilku dni tj. 1 lipca 2021 r. obowiązują dwa nowe kody rodzajów procedur sprzedaży w części ewidencyjnej JPK_V7, natomiast usunięte zostało oznaczenie stosowane przy transakcjach płatności podzielonej „MPP”. Do czego dokładnie odnoszą się zmiany oraz kogo obowiązują? Ewidencja JPK_V7 bez „MPP” Wraz z dniem 1 lipca br. uchylono przepisy

Kasy online dla nowej grupy przedsiębiorców od 1 lipca 2021 r.

09:50 | 12-08-2021 | admin |

Do 1 lipca 2021 r. nowa grupa przedsiębiorców powinna była zmienić dotychczasowe kasy fiskalne na kasy online. To już trzeci etap wymiany kas, zapoczątkowany ustawą z 2019 r. Jakie podmioty zostały objęte tym obowiązkiem w minionych dniach? Czym są kasy online? Stopniowe wprowadzanie kas online to jeden z kroków podejmowanych

Jakie zasady amortyzacji obowiązują w 2021 r.?

09:49 | 09-08-2021 | admin |

Od początku 2021 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące amortyzacji środków trwałych w firmie. W związku z tym, że amortyzacja środków trwałych jest jedną z pewnych metod pozyskania kosztów w firmie oraz obniżenia wysokości podatków, sprawdźmy, co dokładnie się zmieniło oraz dlaczego niektóre z tych zmian są uważane za niekorzystne

Amortyzacja jednorazowa w roku 2021

09:47 | 05-08-2021 | admin |

W 2021r. zwiększył się limit kwoty, do której mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Obecnie jest to kwota 226 000 zł. Przypomnijmy, że w 2020r. wynosiła ona 219 000 zł, a w 2019r. 214 000 zł. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych Zgodnie z art. 22k ust. 7

SLIM VAT – jak rozliczać faktury korygujące w 2021 r.?

08:42 | 02-08-2021 | admin |

Wraz z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać liczne zmiany upraszczające rozliczanie podatku VAT, wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”).  Pakiet, określany jako slim VAT jest odpowiedzią na szereg postulatów przedsiębiorców, wskazujących na potrzebę ułatwienia oraz unowocześnienia tychże regulacji. Jedna z wprowadzonych zmian

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – dla kogo i kiedy?

09:24 | 29-07-2021 | admin |

Brak posiadania ubezpieczenia zdrowotnego może wiązać się z bardzo nieprzyjemnymi dla naszego portfela konsekwencjami. W sytuacji wypadku, czy nagłej, poważnej choroby zachodzi wtedy duże ryzyko, że to właśnie my zostaniemy obarczeni kosztami leczenia, pobytu w szpitalu, czy transportu w postaci wezwania karetki. Jeśli z różnych przyczyn nie posiadamy tytułu do

Limity podatkowe w 2021r.

10:50 | 26-07-2021 | admin |

Wzrost kursu euro oraz nowelizacje przepisów dotyczących podniesienia ustawowych progów dla podatników rozliczających się na zasadzie ryczałtu spowodowały wzrost limitów podatkowych na 2021 r. O podwyżkach jakiego rzędu mowa? To od wysokości limitów podatkowych zależy, kto będzie mógł posiadać status małego podatnika, korzystać z niższej stawki CIT, czy też rozliczać

Stawki ryczałtu w roku 2021

09:23 | 22-07-2021 | admin |

Począwszy od 1 stycznia br., zmieniły się przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym roku korzystanie z ryczałtu stało się atrakcyjniejsze, a także dostępne dla szerszej grupy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych należy do jednej z form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Charakterystyczne dla ryczałtu

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2021 r. – Tax Free, VAT-R, pakiet e-commerce i inne

10:49 | 19-07-2021 | admin |

01.07.2021 r. to data, wraz z którą w życie weszło wiele nowych regulacji prawnych. Obowiązujące od kilku dni zmiany dotyczą przede wszystkim podatku od towaru i usług oraz akcyzy, a także wielu innych. Najważniejsze z nich omawiamy poniżej. Od 1 lipca 2021 r. pakiet e-commerce Wraz z początkiem tego miesiąca,

Nowe JPK_V7 – ciąg dalszy zmian obowiązujących od 1 lipca 2021 r.

10:40 | 12-07-2021 | admin |

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ma na celu ułatwienie podatnikom wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych oraz wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych. W ostatnim artykule skoncentrowaliśmy

VAT dla kosztów pakowania i transportowania towarów eksportowanych

13:07 | 10-05-2021 | admin |

Wiele wątpliwości podatkowych pojawia się u przedsiębiorców, którzy eksportują swoje towary poza UE, zwłaszcza przy naliczaniu dodatkowych opłat związanych z dostawą. Czy koszty pakowania oraz transportowania są również objęte stawką 0%? Jaka stawka VAT dla eksportu towarów poza terytorium UE? Wysokość stawek podatku VAT, jakie nałożone są na poszczególne towary

Leasing w roku 2021

13:02 | 10-05-2021 | admin |

Leasing należy bez wątpienia do najpopularniejszych form finansowania inwestycji. Obecnie coraz to częściej korzystają z niego nie tylko duże i średnie firmy, ale także mali przedsiębiorcy, którzy zyskują w ten sposób szansę na szybsze rozwinięcie swojej działalności. O czym należy wiedzieć, decydując się na leasing w roku 2021? Leasing to

Faktura pro forma a obowiązek podatkowy VAT – o tym należy pamiętać

19:55 | 08-05-2021 | admin |

Wysyłanie towarów kontrahentom spoza obszaru Unii Europejskiej na fakturze pro forma pociąga za sobą konieczność zapłaty podatku od towaru i usług (VAT). Jak w takim razie przeprowadzać tego rodzaju transakcje, aby nie wiązały się dla nas z ryzykiem naruszenia przepisów prawnych? Faktura pro forma Dla zrozumienia problematyki tego zagadnienia należy

Kursy przeliczania walut. Umowa z ceną w walucie obcej – jak księgować?

16:11 | 06-05-2021 | admin |

Te z polskich firm, które rozszerzyły swoją działalność o współpracę z przedsiębiorcami zagranicznymi, mogą wystawiać faktury na kwoty wyrażone w walucie obcej. Takie również dokumenty otrzymują od swoich kontrahentów. Transakcje wyrażone w walucie innej niż złotówka wymagają jednak przeliczenia dla celów księgowych. W jaki sposób dokonać tej czynności oraz jakie

Nabycie budynku na wynajem przez spółkę

09:36 | 04-05-2021 | admin |

Problematyką dzisiejszego artykułu stanie się kwestia zakupu przez spółkę nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem, w sytuacji, gdy wynajem nie jest działalnością podstawową (statutową) spółki. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno klasyfikować się ją jako inwestycję, czy środek trwały? Jak należy księgować w ewidencji przychody oraz koszty związane z eksploatacją takiej

Pakiet akcyzowy – nowelizacja od 1 maja 2021 roku

11:00 | 28-04-2021 | admin |

Już za niecały miesiąc czekają nas duże zmiany w podatku akcyzowym. Nowelizację uchwalono na posiedzeniu sejmu dnia 30 marca br., a zmiany te mają wejść w życie 1 maja br. Celem przepisów składających się na tzw. pakiet akcyzowy jest uszczelnienie systemu oraz wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z opodatkowaniem wyrobów akcyzowych (obrót

Kontrola podatkowa – jakie czekają nas zmiany?

10:53 | 28-04-2021 | admin |

Kontrola podatkowa jest dla przedsiębiorców zdarzeniem nie tylko uciążliwym, ale nierzadko również stresującym. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej planuje rozszerzyć zakres uprawnień naczelników urzędów skarbowych. Zmiany te zawarte są w projekcie rozporządzenia. Czego dokładnie dotyczą oraz jakich nowelizacji możemy się spodziewać? Kontrola podatkowa – jak jest, a jak ma

Jak ustawa o podatku od towarów i usług reguluje eksport towarów?

09:40 | 28-04-2021 | admin |

Eksport towarów, polegający na transferze różnego rodzaju dóbr odgrywa ogromną rolę w rozwoju gospodarki każdego kraju. Dzięki nawiązywanym współpracom międzynarodowym wielu naszych przedsiębiorców może eksportować swoje towary poza granice RP, na rynki europejskie lub międzynarodowe. Nie są to jednak zdarzenia prawnie obojętne, dlatego też każde z przedsiębiorstw decydujące się na

Wiele zmian w przepisach w roku 2021 – czego dotyczą nowe regulacje prawne?

09:35 | 28-04-2021 | admin |

Każdy nowy rok to idealny moment na wprowadzenie wielu zmian, zwłaszcza tych odnoszących się do sfery prawnej. Na rok 2021 przewidziano m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych, SLIM VAT, czy wprowadzenie czwartego etapu PPK. Co dokładnie się zmieni? Pracownicze Plany Kapitałowe PPK Pracownicze Plany Kapitałowe są regulowane ustawą z

e-TOLL 2021 – zmiany w systemie poboru opłat od 1 lipca

13:01 | 08-04-2021 | admin |

To już ostatnie miesiące funkcjonowania dotychczasowego, popularnego systemu opłat viaTOLL. Zakończy on swoją działalność 30 czerwca 2021, a jego miejsce od 1 lipca zajmie nowy system poboru e-TOLL. Wiąże się to z dużymi zmianami dla wszystkich kierowców samochodów ciężarowych, osobowych, a także motocykli i pozostałych pojazdów. Czego możemy się w

Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

12:46 | 03-04-2020 | admin |

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku

Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) w firmach transportowych

09:08 | 16-01-2020 | admin |

Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) w firmach transportowych  25 czerwca 2018 r. weszła w życie Dyrektywa DAC 6 nakładająca obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji na temat podlegających raportowaniu uzgodnień transgranicznych. Polska implementacja Dyrektywy DAC 6 miała miejsce w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku

Nowości podatkowe na 2020 rok – zmiany w sposobie opłacania podatków

09:56 | 25-11-2019 | admin |

W związku z pojawiającymi się w prasie doniesieniami o nowym sposobie „zarabiania” przez oszustów i zmianą  w sposobie opłacenia podatków od 1 stycznia przypominamy i informujemy: Od 1 stycznia wszystkie podatki , a więc VAT , CIT, PIT od dochodu, oraz PIT od wynagrodzeń płacimy na JEDNO KONTO wyodrębnione dla

Obowiązek składania dokumentacji cen transferowych

19:01 | 14-09-2018 | admin |

W związku z tym, że z końcem września br. upływa termin do: 1) sporządzenia dokumentacji cen transferowych; 2) złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych; 3) dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania, w zakresie dokumentacji cen transferowych (CIT-TP/PIT-TP); – dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi realizowanymi w roku 2017.   

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku

08:20 | 27-06-2018 | admin |

Każdego roku rząd podnosi minimalną stawkę wynagrodzenia za pracę. W roku 2019 kwota tzw. minimalnej krajowej ma wzrosnąć o 5.7% w stosunku do roku poprzedniego.   Podwyżka płacy minimalnej dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak i tych zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie i dzieło – a

SPLIT PAYMENT – czyli strach i obawy przedsiębiorców

07:37 | 19-06-2018 | admin |

Split payment – czym jest i na czym polega? Jest to nic innego jak model podzielonej płatności dotyczący podatku VAT. Funkcjonuje on na terenie kilku europejskich krajów tj. Czechy,Turcja czy Włochy.   Głównym powodem wdrożenia takiego rozwiązania również w Polsce, jest coraz szybciej powiększająca się luka podatkowa w systemie VAT.

Bezpłatne szkolenie dla transportu do 3,5 tony – Tarnów 28 czerwca

09:58 | 15-06-2018 | admin |

Prawo przewozowe, płace minimalne w krajach UE, czy kabotaż w transporcie do 3,5 tony to tylko część tematów, które będą poruszane na szkoleniu w Tarnowie.   Szkolenie dla przewoźników do 3,5 tony odbędzie się w czwartek 28 czerwca 2018 roku w Tarnowie w restauracji „U Młynarzy” mieszczącej się przy ul.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – stawka 0%

15:27 | 03-04-2018 | admin |

Ustawa o Vat art. 9 ust. 1 definiuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako nabycie prawa własności do rozporządzenia towarem, który został wysyłany lub transportowany na terytorium państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego rozpoczynającego wysyłkę.   Art. 13 ust. 3 uznaje również jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, nietransakcyjne przemieszczanie towarów przez polskiego podatnika

O czym powinien pamiętać właściciel firmy? – sprawdź kalendarz przedsiębiorcy!

14:13 | 26-03-2018 | admin |

Prowadzenie własnej firmy nie polega tylko na dopinaniu spraw biznesowych, ale także na dotrzymywaniu terminów podatkowych. Z obowiązku każdy przedsiębiorca powinien regulować swoje podatki w terminie, dlatego poniżej przedstawię kilka najważniejszych terminów podatkowych.     Książka przychodów i rozchodów Mikroprzedsiębiorcy, a także osoby na samozatrudnieniu bardzo często wybierają tą formę

Transport międzynarodowy – miejsce świadczenia usług

13:13 | 25-01-2018 | admin |

Ustawa o VAT określa podatnika na którym spoczywa obowiązek podatkowy, w zależności od miejsca świadczonych usług. Szczególnie staje się to przydatne, w sytuacji kiedy kontrahenci powiązanej transakcji pochodzą z różnych krajów. Miejsce świadczenia usług transportu towaru jest wyznacznikiem dla podmiotu, który będzie musiał rozliczyć VAT.   W przypadku państw członkowskich,

ZMIANY W SKŁADKACH ZUS OPŁACANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTOWYCH

09:00 | 19-01-2018 | admin |

Wraz z rozpoczęciem nowego roku 2018 zmieniły się wartości składek ZUS jakie przedsiębiorca będzie musiał odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku minimalne składki ZUS dla przedsiębiorcy wyglądały następująco:   – składka emerytalna wyniosła 499,28 zł, – składka rentowa wyniosła 204,62 zł, – składka chorobowa wyniosła 62,67 zł, –

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy ?

09:00 | 18-01-2018 | admin |

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia kierowców jest prowadzenie ich ewidencji czasu pracy. Tą konieczność reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców. Trzeba zaznaczyć, iż ewidencja czasu pracy nie dotyczy tylko kierowców zatrudnionych na umowie o pracę, ale także kierowców zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Samochód służbowy dla pracownika

09:00 | 17-01-2018 | admin |

Przedsiębiorcy, którzy posiadają samochody osobowe, wprowadzone do ewidencji środków trwałych, mają możliwość, aby udostępnić pojazd swoim pracownikom. W przypadku wykorzystywania samochodu dla celów służbowych, sytuacja jest oczywista, nie powstaje żaden dodatkowy przychód dla pracownika, ani obowiązek podatkowy. Podatnik rozlicza koszty związane z eksploatacją samochodu zgodnie z przyjętą specyfiką pojazdu w

USŁUGI TRANSPORTOWE A PODATEK VAT

10:25 | 16-01-2018 | admin |

Usługi transportowe podlegają szczególnemu rozliczaniu podatku od towarów i usług. Ważnym momentem jest ustalenie powstania obowiązku podatkowego. Z reguły obowiązek podatkowy powstaje w chwili wykonania świadczenia lub usługi zgodnie z art. 19a Ustawy o VAT. Moment wystąpienia obowiązku podatkowego w transporcie jest bardzo ważny, gdyż przekłada się on na kwotę

USŁUGI TRANSPORTOWE A STAWKA PODATKU VAT

09:00 | 15-01-2018 | admin |

Usługi transportowe pod względem rozliczeń charakteryzują się nietypowymi procedurami. Stawki, jakim takie usługi mogą podlegać to stawka 0%, 8% oraz 23%. Wszystkie wymienione stawki będą zależne od charakteru usług które będzie wykonywać dane przedsiębiorstwo transportowe.   Podstawową stawką jaka obejmuje usługi transportowe jest 23%. Zgodnie z załącznikiem 3 do Ustawy

Faktura korygująca, a nota korygująca

09:00 | 08-01-2018 | admin |

Odwiecznym dylematem przedsiębiorców jest problem dotyczący dokumentów korygujących jakimi są nota korygująca oraz faktura korygująca. Główną trudnością jest ustalenie, którym dokumentem można zmienić dany błąd na fakturze sprzedaży. Warto zatem wyjaśnić czym różnią się od siebie te dwa dokumenty.   Fakturę korygującą zgodnie z art. 106j ustawy o podatku od

Opodatkowanie aportów przedsiębiorstw – ZMIANY!

09:00 | 02-01-2018 | admin |

W związku z uszczelnianiem systemu podatkowego Ministerstwo Finansów Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziło zmiany w zasadach opodatkowania aportów – PIT (art. 17 ust.1 pkt 9); CIT (art. 12 ust. 1

Samochód osobowy w firmie

09:00 | 27-12-2017 | admin |

Ustawa o podatku od towarów i usług, daje prawo przedsiębiorcom do ewidencjonowania i odliczania podatku od kosztów związanych z posiadaniem samochodu osobowego w firmie. Chodzi o wszystkie wydatki eksploatacyjne łącznie z nabyciem, ubezpieczeniem, przeglądami, naprawą, opłatami za autostradę, parkingiem, a nawet zakupem paliwa. Podatnik musi jedynie spełnić kilka formalności, aby

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

10:00 | 18-12-2017 | admin |

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 roku. Zgodnie z nią pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty powinni tworzyć wcześniej wspomniany Fundusz. Zaś pracodawcy zatrudniający co najmniej 20, ale mniej niż 50

Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku

10:41 | 11-12-2017 | admin |

Od 1 stycznia 2018 roku wzrośnie kwota miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2100 zł brutto. Jest to o 100 zł więcej niż w roku 2017 i dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. W przypadku zleceniobiorców minimalna stawka za jedną godzinę pracy wrośnie z 13 zł do 13,70

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10:00 | 04-12-2017 | admin |

PFRON to taki fundusz, który wspiera zatrudnienie oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych. Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz nie przekraczają 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych mają zobowiązania względem PFRON. Do wnoszenia opłat na PFRON są zobligowani pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 25 pracowników w przeliczeniu

Unijne zmiany od 2018 roku w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych

10:00 | 27-11-2017 | admin |

Nowe unijne rozporządzenie RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) z dn. 27 kwietnia 2016r. wprowadziło zmiany w dotychczasowej polskiej ustawie o ochronie danych osobowych. Czas na wdrożenie rozporządzenia wyznaczony jest do 25 maja 2018r i kieruje się do wszystkich przedsiębiorców, którzy gromadzą i przetwarzają informacje o osobach fizycznych. W

Kwota wolna od podatku w 2017 roku

11:10 | 20-11-2017 | admin |

Wraz z rozpoczęciem roku 2017 weszła w życie zmiana dotycząca kwoty wolnej od podatku za rok 2017. Zmiany nie maja zastosowania przy rozliczaniu się za pomocą podatku liniowego, gdyż w tym sposobie nie występuje kwota zmniejszająca podatek. Kwota wolna od podatku to nic innego jak wartość dochodu, która nie powoduje

Amortyzacja – WARTO WIEDZIEĆ!

10:00 | 13-11-2017 | admin |

Zasady amortyzacji przyjęte przez przedsiębiorstwo, wpływają na przedstawienie sytuacji majątkowej jednostki. Dlatego ważne jest prawidłowe naliczanie odpisów, które powinny wynikać z przepisów prawa bilansowego i rachunkowości. Poprzez amortyzację rozumie się odpisywanie w koszty, umownej kwoty z wartości środka trwałego, bądź wartości niematerialnych i prawnych, w celu odpracowania jego zużycia w czasie. Odpisy

Jednorazowa amortyzacja w 2017 roku

11:00 | 06-11-2017 | admin |

Z dniem 12 sierpnia 2017 roku weszła w życie zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, która dotyczy jednorazowej amortyzacji. Nowelizacja tej ustawy daje możliwość podatnikowi wyżej wspomnianych ustaw na dokonanie jednorazowej amortyzacji środków trwałych, na które w danym roku

Płatności gotówkowe w 2017 roku, a koszty podatkowe

10:00 | 30-10-2017 | admin |

Zmianą jaka weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 na skutek nowelizacji przepisu art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest obniżenie limitu płatności gotówkowej z 15 000 euro na 15 000 zł. Skutkiem dla przedsiębiorców jest fakt, iż płatności gotówkowe powyżej tej kwoty nie będą mogły być zaliczone do kosztów

Kompendium planowanych zmian podatkowych PIT i CIT w 2018 r.

11:00 | 23-10-2017 | admin |

              Wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN oraz możliwość zaliczenia do kosztów zaliczek na poczet nabycia środków trwałych 2017! Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych – 2017! Zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Zmiany w zakresie

Ceny transferowe – zmiany dokumentacyjne oraz sprawozdawcze na rok 2017

09:35 | 15-10-2017 | admin |

Od 1 stycznia 2017 roku, zostały wprowadzone dość istotne zmiany dotyczące cen transferowych, a dokładnie ich wymogów dokumentacyjnych oraz sprawozdawczo-raportowych. Należy zacząć od wyjaśnienia czym są ceny transferowe. Cenami transferowymi są ceny, które są stosowane podczas transakcji realizowanych przez podmioty, między którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne bądź osobowe. Pierwsza istotna

Prawidłowe prowadzenie akt osobowych

09:33 | 02-10-2017 | admin |

Obowiązkiem każdego pracodawcy, który zatrudnia pracowników jest prowadzenie dokumentacji kadrowej. Zasady zgodnie z którymi należy postępować określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Pracodawca winien

Jeden przelew do ZUS już od 2018 roku

08:41 | 25-09-2017 | admin |

Prezydent RP dnia 18 maja 2017 roku podpisał nowelizację dotyczącą systemu ubezpieczeń społecznych. Wśród nowych zapisów, można znaleźć informację, która przewiduje utworzenie indywidualnego rachunku płatnika. Obecnie podatnicy płacąc swoje składki musieli dokonywać trzech lub czterech odrębnych przelewów na różne konta Zakładu ubezpieczeń Społecznych. Rachunki, które obowiązywać będą do końca 2017

Koszty reprezentacji oraz reklamy w przedsiębiorstwie

08:32 | 08-09-2017 | admin |

Współcześni przedsiębiorcy codziennie borykają się z tematem jakim są koszty reprezentacji i reklamy. Problem wynika z faktu, iż nie zawsze Urząd Skarbowy podziela zdanie przedsiębiorców co do zakwalifikowania wcześniej wspomnianych kosztów do kosztów uzyskania przychodów. O ile sprawa z kosztami reklamy jest w większym stopniu uregulowana to w przypadku kosztów

VAT 0% w transporcie międzynarodowym

13:52 | 24-06-2017 | admin |

Stawka 0% ma szczególny charakter, w istocie umożliwia bowiem podatnikom, którzy wykonują czynności niepodlegające obciążeniu podatkiem (obłożone stawką 0%), odliczenie podatku naliczonego. Innymi słowy, jest to konstrukcja, która z jednej strony pozwala nie opodatkowywać konkretnych czynności czy też towarów, z drugiej zaś strony nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku

Uszczelnienie systemu podatkowego w obrocie paliwami ciekłymi

13:50 | 24-06-2017 | admin |

Uszczelnienie systemu podatkowego w związku z obrotem paliwami ciekłymi stało się pierwszoplanowym zadaniem Ministerstwa Finansów. Potwierdzeniem tej tendencji jest ostatnia zmiana przepisów. Z dniem 1 sierpnia 2016 r. nastąpiły zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług (dalej jako „podatek VAT”) z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, których

Kompendium wiedzy dotyczące wejścia w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

13:48 | 24-06-2017 | admin |

W Dzienniku Ustaw pod poz. 708 opublikowana została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, oznacza to wież, że wchodzi ona w życie z dniem 18 kwietnia 2017 r. zaś do 1 maja nie obowiązują przepisy dotyczące wymierzania kar (art. 21–32, art. 34 oraz art. 35 pkt 2). Poniżej zaś