Amortyzacja jednorazowa w roku 2021

W 2021r. zwiększył się limit kwoty, do której mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Obecnie jest to kwota 226 000 zł. Przypomnijmy, że w 2020r. wynosiła ona 219 000 zł, a w 2019r. 214 000 zł.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Zgodnie z art. 22k ust. 7 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16k ust. 7 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji (z wyłączeniem samochodów osobowych) są uprawnieni mali podatnicy oraz podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Amortyzacji można dokonać w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Do przeliczenia tej kwoty na złote stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiły zdarzenia, o których mowa w przepisach. Kwotę zaokrągla się do 1000 zł.

Amortyzacja jednorazowa w 2021r. wynosi 226 000 zł (50 000 euro x 4,5153 zł)

Jakie środki podlegają jednorazowej amortyzacji?

Do środków trwałych z grup 3-8 zalicza się:

  • Kotły oraz maszyny energetyczne
  • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
  • Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 
  • Urządzenia techniczne
  • Środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych
  • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przy określaniu limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych w kwocie nieprzekraczającej 10 000 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe poddane amortyzacji mogą być zarówno wcześniej używane przez podmiot uprawniony do dokonania odpisu, jak i nowo nabyte na potrzeby działalności.

Amortyzacji można dokonać jedynie w okresie, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji.

Kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji w roku 2021?

Prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji przysługuje osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz małym podatnikom. O zaliczeniu podmiotu do drugiej grupy decyduje natomiast wielkość osiągniętych przychodów w roku podatkowym.

 

Warto przypomnieć, że limit ten został podwyższony w 2020r. z 1,2 mln na 2 mln, jednak nie w odniesieniu do małego podatnika VAT.

Pamiętajmy, że nie wszyscy przedsiębiorcy oraz mali podatnicy są uprawnieni do skorzystania z jednorazowej amortyzacji. Wyłączenia podmiotowe określa art. 22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.