Nowy Ład a jednoosobowa działalność gospodarcza

Polski Ład wprowadza ogromne reformy w prawie podatkowym. Dla pewnej grupy będą one korzystne. Dla niektórych zmiany zaplanowane na nowy rok oznaczają jednak straty i większe obciążenia finansowe. Wśród beneficjentów wskazuje się w szczególności zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, emerytów oraz rencistów. Nowe przepisy nie pozostają obojętne również dla polskich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. To właśnie oni są nimi zaniepokojeni w największym stopniu. Jak Polski Ład wpłynie w takim razie na ich sytuację? Jak zmieni się prowadzenie firmy w 2022 roku?

Zgodnie z oficjalnymi danymi pochodzącymi z rejestru CEIDG, liczba osób fizycznych, które prowadzą w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, wynosi ponad 2,5 mln. Aktywnych jest jednak nie więcej niż 2 mln. Na podstawie przeprowadzonych do tej pory wyliczeń szacuje się, że na zmianach wprowadzanych od 2022 roku przepisami Nowego Ładu zyska zaledwie 40% spośród nich.

Zmiany w sposobie wyliczania składki zdrowotnej 

Mówiąc o reformach podatkowych przewidzianych w Nowym Ładzie, nie sposób nie rozpocząć od zmiany budzącej największe emocje i kontrowersje. To nowy system wyliczania składki zdrowotnej, uzależniony od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.

Przypomnijmy, że do tej pory przedsiębiorcy płacą comiesięczną składkę zdrowotną w stałej wysokości, wynoszącej 381,81 zł. Mogą oni ponadto w ramach rocznych rozliczeń PIT odliczyć 7,75% podstawy jej wymiaru, tj. 328,78 zł za każdy miesiąc. Regulacje te nie będą obowiązywać jednak od 2022 roku.

Nowy Ład wprowadza nowy sposób wyliczania wysokości składki zdrowotnej dla każdej z dostępnych form opodatkowania. Od nowego roku składka zdrowotna nie tylko wzrośnie, ale i nie będzie mogła zostać odliczona od podatku w zeznaniu rocznym. Składka zdrowotna będzie więc traktowana jak „zwykły” podatek, którego wysokość zostanie uzależniona od osiąganych dochodów.

  • Składka zdrowotna na zasadach ogólnych – składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych będzie naliczana w wysokości 9% od dochodu. Nie może być ona jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia (tj. 270,90 zł na rok 2022).
  • Składka zdrowotna w podatku liniowym – przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach podatku liniowego zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu. Tutaj również wysokość składki nie może być niższa niż 9% wynagrodzenia minimalnego.
  • Składka zdrowotna dla karty podatkowej – dla przedsiębiorców korzystających z tzw. karty podatkowej przewidziano składkę w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia.
  • Składka zdrowotna w ryczałcie – składka zdrowotna dla przedsiębiorców będących na ryczałcie ma wynosić 9% podstawy wymiaru, z uwzględnieniem rocznego przychodu. Podstawa wymiaru składki przy zarobkach do: 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia, od 60 tys. do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia, powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

W praktyce nowy sposób wyliczania składki zdrowotnej oznacza, że przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, zapłacą podatek dochodowy o 9% większy niż dotychczas. Będzie to wynikać z konieczności dodania do obciążeń składki zdrowotnej. Gdy przekroczą oni II próg podatkowy (32%), należny podatek dochodowy osiągnie wysokość 41%.

Wyższa kwota wolna od podatku, wyższy próg podatkowy

Istotne z punktu widzenia osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą są także zmiany w kwocie wolnej od podatku oraz progach podatkowych.

Od 2022 roku kwota wolna od podatku wzrasta do 30 tys. zł, natomiast II próg podatkowy z kwoty powyżej 85 528 zł zostanie zwiększony do 120 tys. zł. Podatek w wysokości 32% zapłacimy więc tylko od dochodów uzyskanych powyżej tej kwoty.

Ulga dla klasy średniej

Polski Ład wprowadza także nowy rodzaj ulgi – „ulgę dla klasy średniej”, z której będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Przewidziano jednak ograniczenia kwotowe w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł brutto rocznie (od 5701 zł do 11 140 zł miesięcznie).

Gdy przychody przedsiębiorcy, który korzystał w danym roku z ulgi, finalnie nie przekroczą jednak kwoty minimalnej lub okażą się wyższe niż próg maksymalny, będzie on zobowiązany na koniec roku do zwrotu nadmiernie uzyskanych korzyści. W korzystaniu z ulgi dla klasy średniej większą ostrożność powinni zachować więc przedsiębiorcy uzyskujący nieregularne przychody lub wykonujący pracę sezonową.

Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie? Nowe przepisy a kierowcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

Przeprowadzone do tej pory wyliczenia i analizy wskazują, że na Polskim Ładzie zyskać mogą przede wszystkim przedsiębiorcy, których miesięczne zarobki mieszczą się w kwocie 6 tys. zł brutto. Dla zarabiających więcej, powyżej 8 tys. zł miesięcznie nowe przepisy podatkowe oznaczają natomiast wzrost kosztów. Prowadzenie większych firm w formie jednoosobowej działalności gospodarczej od nowego roku stanie się nieopłacalne nie tylko ze względu na niekorzystną ochronę majątku, składki ZUS, czy sukcesję, ale także kwestie podatkowe.

Nowy Ład wymusi konieczność zapłaty wyższych podatków również na kierowcach, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i zarabiają więcej niż 8 tys. zł brutto miesięcznie. Taka sytuacja dotknie jednak tylko niewielką grupę kierowców w Polsce, ponieważ aż 96% spośród nich jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Sytuacja pracowników etatowych w 2022 roku nie pozostanie jednak bez zmian – największe reformy wprowadzi tu od dawna zapowiadany Pakiet Mobilności. To przede wszystkim brak możliwości zaliczania na poczet wynagrodzenia diet i ryczałtów z tytułu podróży służbowych, a także zmiany w przepisach dotyczących delegowania i wynagradzania kierowców. Dla pracodawców oznacza to wyższe koszty pracownicze nawet o kilkadziesiąt procent.