Ceny transferowe – zmiany dokumentacyjne oraz sprawozdawcze na rok 2017

Od 1 stycznia 2017 roku, zostały wprowadzone dość istotne zmiany dotyczące cen transferowych, a dokładnie ich wymogów dokumentacyjnych oraz sprawozdawczo-raportowych. Należy zacząć od wyjaśnienia czym są ceny transferowe. Cenami transferowymi są ceny, które są stosowane podczas transakcji realizowanych przez podmioty, między którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne bądź osobowe.

Pierwsza istotna zmiana jaka weszła w roku 2017 dotyczy powiązań kapitałowych. Przez pomioty powiązane kapitałowo rozumie się takie podmioty, które posiadają bezpośredni lub pośredni udział w kapitale innego podmiotu w wysokości nie mniejszej niż 25 % (dotychczas było 5%). Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2015 roku podmiotami powiązanymi podatkowo są także spółki osobowe, które nie są podatnikami podatku dochodowego oraz zagraniczne zakłady polskich rezydentów podatkowych.

Dokumentacji podatkowej będą podlegały dokonane przez podatników wykonane w danym roku podatkowym:
• transakcje z podmiotami powiązanymi,
• inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu bądź straty podatnika,
których łączna wartość przekroczy w roku podatkowym równowartość 50 000 euro. Kryterium to dotyczy podatników, których przychody kub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro.
Według drugiego kryterium, jakim jest kryterium przedmiotowe dokumentacji podatkowej podlegają transakcje oraz inne zdarzenia gospodarcze podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczą równowartość:
• 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5 000 euro za każdy 1 000 000 euro przychody powyżej 2 000 000 euro,
• 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro,
• 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.

Należy nadmienić, iż transakcją lub innym zdarzeniem mającym istotny wpływ na wysokość dochodu lub straty podatnika uważa się również zawarcie umowy spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekraczać będzie równowartość 50 000 euro, a także zawarcie umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie lub przewidywana na dzień zawarcia takiej umowy przekraczać będzie równowartość 50 000 euro.

Istnieją także szczególne zasady w związku z cenami transferowymi dla osób prowadzących działalność w formie spółek osobowych. Podatnicy, którzy uzyskują przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną będą mogli wyznaczyć wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce do sporządzenia dokumentacji podatkowej. Wyznaczenie takiego wspólnika nie będzie jednak zwalniało pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji.

Wraz z rozpoczęciem roku 2017 weszła w życie trójstopniowa dokumentacja cen transferowych: na poziomie lokalnym (Local File), grupowym oraz krajowym. Dokumentacja na poziomie lokalnym (w tym zakres podstawowy oraz analiza benchmarkowa) dotyczy takich podatników, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro lub którzy posiadają udziały w spółce osobowej, której przychody lub koszty przekroczyły 10 000 000 euro. Kolejnym poziomem jest dokumentacja grupowa (Master File), która zawiera informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik lub spółka osobowa, jeżeli przychody lub koszty tego podatnika lub spółki osobowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 20 000 000 euro. Ostatnim poziomem jest raportowanie według krajów (Country-By-Country Reporting) sporządzane przez jednostki dominujące w rozumieniu ustawy o rachunkowości, które działają w skali międzynarodowej oraz których skonsolidowane przychody na terytorium Rzeczpospolitej i poza jej terytorium przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 000 000 euro.

Terminem sporządzenia dokumentacji podatkowej jest termin na dzień, nie później niż dzień złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Za niedopełnienie tego obowiązku nakładana będzie kara grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych. Natomiast za złożenie nieprawdziwego oświadczenia kara będzie wynosić do 240 stawek dziennych. Dokumentacja podatkowa podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, przed dniem upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata, z tym że analiza benchmarkowa podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych uzasadnia dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany.

 

Autor: Kornelia Kiełtyka