Czym skutkuje niepotwierdzenie dostawy w ramach WDT?

Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wprowadzenie transakcji określanych w skrócie jako WDT pozwala nawiązywać polskim przedsiębiorcom współprace z kontrahentami zagranicznymi, którzy rozwijają swoją działalność w jednym z państw Unii Europejskiej. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, podobnie jak inne rozliczenia została jednak obwarowana pewnymi wymogami. Nie w każdym przypadku odwołamy się dlatego do regulujących ją przepisów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy o VAT to wywóz towarów z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego. Przepisy doprecyzowują również, kiedy znajduje zastosowanie. WDT dotyczy tylko tych transakcji, w których sprzedawca i nabywca są podatnikami podatku od wartości dodanej oraz pozostają zarejestrowani do VAT UE.

WDT ze stawką 0%

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, na co wskazuje art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, może zostać opodatkowana według stawki podatku 0%. Aby jednak tak się stało, konieczne jest spełnienie określonych w ustawie warunków. Stawkę 0% zastosujemy pod warunkiem, że:

1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych – numer ten, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, nadaje państwo członkowskie właściwe dla nabywcy,

2) podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;

3) podatnik składający deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Jakie dowody stanowią potwierdzenie dokonania dostawy w ramach WDT?

Dowodami potwierdzającymi dokonanie dostawy w ramach WDT, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, są w szczególności:

  • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
  • specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku.

Dokumenty te powinny łącznie potwierdzać dostarczenie towarów do nabywcy, który znajduje się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

W przypadku gdy WDT następuje bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez nabywcę towarów, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik poza specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku powinien posiadać również przy sobie dokument zawierający co najmniej:

  • imię i nazwisko/nazwę oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania podatnika i nabywcy towarów;
  • adres dostawy, jeśli jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;
  • określenie towarów i ich ilości;
  • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę;
  • rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu.

Jeżeli natomiast nabywca dokonuje wywozu nowych środków transportu bez użycia innego środka transportu (przewozowego), podatnik poza specyfikacją poszczególnych sztuk załadunku jest zobowiązany dysponować dokumentem zawierającym dane, które pozwolą na prawidłową identyfikację podatnika dokonującego dostaw i nabywcy oraz nowego środka transportu. Przepisy ustawy wymagają również wskazania daty dostawy, oświadczenia nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy oraz pouczenia nabywcy o skutkach niewywiązania się z tego obowiązku.

Dokumentację wskazaną powyżej można uzupełnić ponadto o m.in.: korespondencję handlową z nabywcą, dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu, czy dokument potwierdzający zapłatę za towar – jeżeli pozostałe dowody nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy.

Obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających WDT do biura rachunkowego

Przypominamy, że klienci korzystający z usług biura rachunkowego, są zobowiązani do dostarczania wszystkich dokumentów, które mogą mieć wpływ na prawidłowość dokonywanego rozliczenia podatkowego. Jednym z takich dokumentów jest potwierdzenie dostawy w ramach WDT. Powinno ono wpłynąć do naszego biura najpóźniej do dnia, w którym upływa termin złożenia deklaracji podatkowej. Opóźnienia skutkują niemożnością uwzględnienia takiej dostawy w rejestrze i w deklaracji za dany miesiąc. Jeżeli natomiast dokumenty potwierdzające wywóz nie zostaną dostarczone w ciągu dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, dokonana transakcja zostanie objęta stawką, jaką objęte są takie dostawy na terytorium kraju, czyli stawką wynoszącą 23%.