Kasy online dla nowej grupy przedsiębiorców od 1 lipca 2021 r.

Do 1 lipca 2021 r. nowa grupa przedsiębiorców powinna była zmienić dotychczasowe kasy fiskalne na kasy online. To już trzeci etap wymiany kas, zapoczątkowany ustawą z 2019 r. Jakie podmioty zostały objęte tym obowiązkiem w minionych dniach?

Czym są kasy online?

Stopniowe wprowadzanie kas online to jeden z kroków podejmowanych przez organy państwowe, który ma na celu uszczelnienie podatku VAT. Kasy online należą do urządzeń przesyłających dane o rejestrowanej sprzedaży wprost do systemu teleinformatycznego. Taki system jest prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Obowiązek wymiany kasy fiskalnej na kasę online

Obowiązek zastępowania kas fiskalnych kasami online został wprowadzony ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy prawo o miarach.

Prawodawca podzielił go na etapy, z których pierwszy miał miejsce 1 stycznia 2020 r. Kolejne terminy przejścia na kasy fiskalne online przypadały na 1 lipca 2020 r. oraz 1 stycznia 2021 r., jednak w związku z pandemią zostały one przesunięte odpowiednio o pół roku. Drugi etap odbył się 1 stycznia 2021 r. i dotyczył m.in. branży gastronomicznej. Do 1 lipca br. wymiany kas fiskalnych na kasy online powinna była dokonać kolejna grupa przedsiębiorców.

Terminy oraz grupy podatników, którzy podlegają obowiązkowi wymiany kas rejestrujących na kasy online, określa art. 145b ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią:

Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:

 1. a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 2. b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2) do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:

 1. a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 2. b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług:

 1. a) fryzjerskich,
 2. b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
 3. c) budowlanych,
 4. d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 5. e) prawniczych,
 6. f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu;

4) do dnia 31 grudnia 2021 r. – do sprzedaży towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym, o którym mowa w przepisach działu XII rozdziału 6.

Zmiany kas fiskalnych na kasy online w praktyce

Jak zostało już jednak wspomniane, w związku z sytuacją pandemiczną, część terminów planowanych na lipiec 2020 r. oraz styczeń 2021 r. przesunięto odpowiednio o pół roku.

W praktyce, zmiany kas fiskalnych na kasy online prezentują się następująco:

Etap I: 1 stycznia 2020 r.

Przedsiębiorcy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a ponadto sprzedawcy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Etap II: 1 stycznia 2021 r. (pierwotny termin do dnia 30 czerwca 2020 r.)

Branże gastronomiczne, hotelarskie, a także świadczące usługi w zakresie sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

Etap III: 1 lipca 2021 r.  (pierwotny termin do dnia 31 grudnia 2020 r.)

Branże fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu, a także świadczące usługi w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów. 

Ulga przy wymianie kasy fiskalnej na kasę online

Podatnicy, którzy zostali zobowiązani do przejścia na kasy online, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot poniesionych kosztów. Zasady skorzystania z ulgi zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online wynosi dzisiaj 90% ceny netto urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł.

W przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnicy mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji (art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług).

Jeśli przedsiębiorca zakupuje więcej niż 1 kasę online, może uwzględnić ulgę na każdą z nich. Musi jednak zacząć używać każdej z tych kas w każdym punkcie sprzedaży do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

 • 2. 1. ww. rozporządzenia wskazuje natomiast, że odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „kwotą wydaną na zakup”, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

1) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

2) posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Odliczenia dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.