Leasing w roku 2021

Leasing należy bez wątpienia do najpopularniejszych form finansowania inwestycji. Obecnie coraz to częściej korzystają z niego nie tylko duże i średnie firmy, ale także mali przedsiębiorcy, którzy zyskują w ten sposób szansę na szybsze rozwinięcie swojej działalności. O czym należy wiedzieć, decydując się na leasing w roku 2021?

Leasing to jeden ze sposobów na wykazanie kosztów podatkowych, stąd też jego bardzo duża popularność wśród większości przedsiębiorców. Najwięcej umów leasingowych jest zawieranych w ostatnim kwartale roku, ponieważ w ten sposób osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą obniżyć wysokość należnego podatku lub nawet całkowicie uniknąć jego płacenia.

Co zmieniło się w leasingu od 1 stycznia 2021 roku?

Przełom roku 2020/2021 w odróżnieniu od lat 2018/2019 wywołał zdecydowanie mniejsze emocje w zakresie zmian leasingowych.

Główne zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2021 roku gwarantują dodatkową ochronę prawną dla mikroprzedsiębiorców oraz dążą do zlikwidowania dysproporcji pomiędzy nimi a spółkami leasingowymi, dysponującymi większą wiedzą i doświadczeniem z zakresu zawierania tego typu umów. Celem wprowadzonych przepisów jest przeciwdziałanie naruszaniu interesów leasingobiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.

Zgodnie z nowymi regulacjami, firmy leasingowe oraz pozostałe instytucje finansowe są zobowiązane do bardziej klarowanego, zrozumiałego i czytelnego formułowania przepisów oraz umów zawieranych z ww. podmiotami.

Zmiany te dotyczą wszystkich nowych umów, zawartych od 1 stycznia 2021 roku.

2. Wraz z 1 stycznia br. zmieniły się także zasady dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta umowa. Przed rokiem 2021 możliwe było skorzystanie z przyspieszonej amortyzacji metodą liniową indywidualną, po wpisaniu przedmiotu umowy do rejestru środków trwałych.

Nowe przepisy zmieniły jednak definicję używanego środka trwałego, który uprawniał do zastosowania amortyzacji liniowej z indywidualną stawką.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, środki trwałe uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy (art. 16j ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W odniesieniu do budynków i lokali okres ten musi wynosić co najmniej 60 miesięcy (art. 16j ust. 3 pkt 1).

Oznacza to, że przedsiębiorca chcący dokonać przyspieszonej amortyzacji liniowej po wykupie przedmiotu leasingu traci taką możliwość, jeśli nie udowodni, że przez wspomniany wyżej okres był on użytkowany przez inny podmiot. Nowe przepisy dotyczą także umów zawartych przed 1 stycznia 2021 roku, w sytuacji, w której wykup nastąpił po dniu wejścia w życie nowelizacji.

Zmiany w leasingu w latach poprzednich

Duże zmiany w umowach leasingowych miały miejsce w latach ubiegłych, a dokładniej od dnia 1 stycznia 2019 roku. Najważniejsze dotyczyły zasad zaliczania leasingu oraz wynajmu długoterminowego pojazdów osobowych w koszty uzyskania przychodu. Co dokładnie się zmieniło?

Wprowadzono limit kwoty zaliczanej do kosztów uzyskania przychodu przez firmy korzystające z leasingu operacyjnego. Do końca 2018 roku mogły one wliczać w koszty całość rat leasingowych, natomiast od 2019 roku dopuszcza się jedynie odliczenia w kwocie nieprzekraczającej 150 tys. złotych. Cała wartość rat leasingowych może zostać uwzględniona w kosztach tylko w przypadku samochodów, których wartość zmieściła się w 150 tys. złotych. Samochody powyżej tej kwoty są rozliczane zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Inne regulacje, w których zakresie wprowadzono wtedy zmiany to m.in.:

  • Zwiększenie limitów amortyzacyjnych – 150 tys. złotych dla samochodów spalinowych oraz 225 tys. złotych dla samochodów elektrycznych.
  • Możliwość zaliczenia w koszty firmy wartości składek na dobrowolne ubezpieczenie samochodu AC i GAP do kwoty 150 tys. złotych (zwiększono z 20 tys. euro). Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada proporcjonalności.
  • Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków eksploatacyjnych – do 75% kwoty wydatków dla osób, które korzystają z leasingowanego samochodu w sposób mieszany, tj. zarówno w celach zawodowych, jak i prywatnych.