Limity podatkowe w 2021r.

Wzrost kursu euro oraz nowelizacje przepisów dotyczących podniesienia ustawowych progów dla podatników rozliczających się na zasadzie ryczałtu spowodowały wzrost limitów podatkowych na 2021 r. O podwyżkach jakiego rzędu mowa?

To od wysokości limitów podatkowych zależy, kto będzie mógł posiadać status małego podatnika, korzystać z niższej stawki CIT, czy też rozliczać się na zasadach ryczałtu. Nowe, wyższe limity na rok 2021 są wynikiem wzrostu kursu euro do 4,5153 (jest to wzrost o ok. 14 groszy, z 4,3734), a także efektem bezpośrednich zmian w przepisach prawnych.

Status małego podatnika PIT i CIT – limity

Zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym PIT oraz CIT, za małego podatnika uznaje się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, którego przychody za rok poprzedni nie przekroczyły kwoty 2 mln euro. Na 2020 r. próg ten wynosił 8 747 000 zł. Obecnie, po przeliczeniu i zaokrągleniu do 1000 zł jest to 9 031 000 zł, czyli 284 000 zł więcej niż w roku poprzednim.

Bycie małym podatnikiem wiąże się także z pewnymi przywilejami, takimi jak:

  • Możliwość opłacania zaliczek kwartalnie,
  • Możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji środków trwałych z grupy 3-8 KŚT, poza samochodami osobowymi,
  • Możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki CIT 9% – po sprawdzeniu limitu przychodów bez VAT za bieżący rok, które po wzroście w 2021 r. nie mogą przekroczyć 2 mln euro (przeliczonych po kursie średnim NBP z 4 stycznia br. wynoszącym 4,5485). Przypomnijmy, że w roku 2020 było to 1,2 mln. Stawka 9% jest stosowana tylko w odniesieniu do dochodów operacyjnych, a nie kapitałowych. Ponadto, nie mogą skorzystać z niej firmy, które zawiązały się w wyniku niektórych przekształceń oraz restrukturyzacji.

Limity jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis

Jak zostało już wspomniane, osoby, które korzystają ze statusu małego podatnika PIT lub CIT mogą korzystać także z przywileju jednorazowej amortyzacji środków trwałych z grupy 3-8 KŚT, z wyjątkiem samochodów osobowych. Limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50 000 euro rocznie, który przelicza się na złotówki.

Na rok 2021 r. po przeliczeniu wartość ta wynosi 226 000 zł rocznie. W odniesieniu do roku 2020, kiedy limit ten wynosił 219 000 zł, jest to wzrost o 7000 zł.

Status małego podatnika VAT

Ważne: Należy pamiętać, że korzystanie ze statusu małego podatnika PIT lub CIT nie jest tożsame z jednoczesnym uzyskaniem statusu małego podatnika VAT. Limit dla małych podatników VAT na rok 2021 wynosi 1,2 mln euro, czyli 5 418 000 zł (po przeliczeniu oraz zaokrągleniu do 1000 zł). W minionym roku była to kwota 5 248 000 zł.

Przywileje, z jakich może korzystać mały podatnik VAT to:

  • Możliwość rozliczeń kwartalnych,
  • Możliwość rozliczania podatku VAT zgodnie z metodą kasową.

Limitowi temu nie podlegają jednak firmy maklerskie oraz zarządzające funduszami powierniczymi. Jeśli chcą one skorzystać ze statusu małego podatnika VAT, muszą zmieścić się w limicie 45 000 euro, czyli w kwocie 203 000 zł na 2021 r.

Limity ryczałtowe

O największych zmianach w br. możemy mówić w odniesieniu do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do 2020 r. korzystali z niego podatnicy, których przychód nie przekroczył 250 000 euro.

W 2021 r. nastąpił olbrzymi wzrost, ponieważ obecnie limit ten osiągnął 2 mln euro, czyli aż 8 razy więcej niż w roku poprzednim. W przeliczeniu na złote jest to dokładnie 9 030 600 zł. Co ważne, tej kwoty nie zaokrągla się do 1000 zł. Przy wyliczaniu limitu ryczałtu nie uwzględnia się również podatku VAT.

To jednak nie koniec zmian w przepisach odnoszących się do ryczałtu. Obecnie, w związku z nowelizacjami, z tej formy opodatkowania może korzystać więcej podatników, dlatego też powinniśmy spodziewać się, że w ciągu najbliższych lat ryczałt będzie cieszył się coraz to większym zainteresowaniem.

Księgi rachunkowe czy KPiR?

Wraz z początkiem 2021 r. zmiany objęły także limity dla KPiR. Na rok 2021 mogą prowadzić je osoby, których przychód w minionym roku nie był wyższy niż 9 030 600 zł (równowartość 2 mln euro). Jeśli przekroczą tę wartość, tacy podatnicy są zobowiązani do prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych.