MF przedłużyło terminy dla sprawozdań finansowych za 2021 r.

10 marca br. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wydłużenie terminu do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Został on przesunięty do 30 czerwca 2022 r.

Decyzję o wydłużeniu terminów podjęto w związku z nadal trwającą w naszym kraju epidemią koronawirusa. Uprawnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych wynika z art. 15zzh ustawy o COVID-19 z dnia 2 marca 2022 r. Zgodnie z jego treścią w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, może on w drodze rozporządzenia określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kogo dotyczą przedłużone terminy sprawozdań za 2021 r.?

Z przedłużonych terminów w zakresie sporządzania, zatwierdzania i przekazywania sprawozdań finansowych skorzystać mogą jednostki, których rok obrotowy kończy się po 29 września 2021 r., jednakże nie później niż 30 kwietnia 2022 r. Są to:

  • jednostki sektora prywatnego (poza jednostkami działającymi na rynku finansowym, które są nadzorowane przez KNF) i organizacje pozarządowe;
  • jednostki sektora finansów publicznych;
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe w zakresie sprawozdania przekazywanego Szefowi KAS.

O ile wydłużono terminy dla sprawozdań finansowych za 2021 r.?

Rozporządzenie przedłużyło terminy w szczególności dla sporządzania zestawień sald i obrotów, sporządzania, przekazywania i zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz inwentaryzacji.

Wydłużenie terminu dotyczącego sprawozdań skonsolidowanych

Przedłużeniu o 3 miesiące uległ również termin sporządzania sprawozdań skonsolidowanych, sprawozdań z działalności grupy kapitałowej, sprawozdań z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności.

Nowe terminy w praktyce – co się zmieniło?

Po zmianach, jeżeli rok obrotowy jednostki sektora prywatnego, organizacji pozarządowej lub płatnika PIT kończy się 31 grudnia 2021 r., nowe terminy prezentują się następująco:

  • do 24 czerwca 2022 r. – sporządzanie zestawienia obrotów i sald za rok obrotowy (przed zmianami do 26 marca 2022 r.);
  • do 24 czerwca 2022 r. – zakończenie inwentaryzacji (przed zmianami do 26 marca 2022 r.);
  • do 30 czerwca 2022 r. – zamknięcie ksiąg rachunkowych (przed zmianami do 31 marca 2022 r.);
  • do 30 czerwca 2022 r. – sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (przed zmianami do 31 marca 2022 r.);
  • do 1 sierpnia 2022 r. – złożenie elektronicznego sprawozdania finansowego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (przed zmianami do 30 kwietnia 2022 r.);
  • do 30 września 2022 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego (przed zmianami do 30 czerwca 2022 r.).

W odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych, w tym również jednostek samorządu terytorialnego, terminy te zostały przedłużone o 1 miesiąc. A zatem jeśli rok obrotowy takiej jednostki kończy się 31 grudnia 2021 r., jest ona zobowiązana do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego do 30 kwietnia 2022 r., zamiast do 31 marca 2022 r. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego powinno natomiast nastąpić do 31 lipca 2022 r., a nie tak jak dotychczas do 30 czerwca 2022 r.