Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku wzrośnie kwota miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2100 zł brutto. Jest to o 100 zł więcej niż w roku 2017 i dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. W przypadku zleceniobiorców minimalna stawka za jedną godzinę pracy wrośnie z 13 zł do 13,70 zł/brutto. Skutki tej zmiany odczują pracownicy, ale także pracodawcy.

 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia o 100 zł, spowoduje że pracownik na umowie o pracę otrzyma nieco wyższe wynagrodzenie miesięczne. W 2017 roku wynagrodzenie netto jakie otrzymywał zatrudniony wynosiło 1459,48 zł. W nowym roku wynagrodzenie to wzrośnie do 1530 zł, a zatem więcej o ok. 70 zł w stosunku do roku poprzedniego.

 

Mimo, iż minimalne wynagrodzenie wzrośnie tylko o 100 zł to pracodawca w większym stopniu odczuje tą zmianę. Biorąc pod uwagę umowę o pracę kosztem jakim ponosi pracodawca na pracownika jest jego wynagrodzenie brutto wraz ze składkami odprowadzonymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez pracodawcę. Składki ZUS, które są potrącane z kieszeni przedsiębiorcy są następujące:

 • składka emerytalna w wysokości 9,75 % podstawy wymiaru,
 • składka rentowa w wysokości 6,50 % podstawy wymiaru,
 • składka wypadkowa w wysokości od 0,40 % do 8,12 % podstawy wymiaru, w zależności od stopnia zagrożeń zawodowych i ich skutków,
 • Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru.
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,1 % podstawy wymiaru,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1,5 % podstawy wymiaru, w przypadku pracy wykonywanej w szczególnych warunkach oraz szczególnym charakterze.

 

Z racji, iż w 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2 100,00 zł brutto koszty pracodawcy związane z ubezpieczeniem będą się kształtowały w następujący sposób:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne – 2 100 x 9,76% = 204,96 zł
 • składka na ubezpieczenie rentowe – 2 100 x 6,50 % = 136,50 zł
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe – 2 100 x 1,80 % = 37,80 zł
 • Fundusz Pracy – 2 100 x 2,45% = 51,45 zł
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2 100 x 0,10 % = 2,10 zł

 

Podsumowując kwotę zapłaconych przez pracodawcę składek do ZUS kreuje nam się wartość 432,81 zł. Zatem całkowity i najniższy koszt poniesiony przez przedsiębiorcę na pracownika to koszt w wysokości 2 532,81 zł. Jest on o 120,61 zł większy w stosunku do roku go poprzedzającego.

 

Oprócz odprowadzanych wyższych składek wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia oraz rozpoczęciem nowego roku na pracodawcę spadną jeszcze inne obowiązki związane z dokumentacją pracowniczą. W przypadku gdy w wewnątrzzakładowym regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania minimalne wynagrodzenie jest określone za pomocą konkretnej kwoty, należy dokonać zmian w tych zapisach, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami. Podobnie jest z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, w której również wynagrodzenie minimalne jest wyrażone kwotowo. W takiej sytuacji należy stworzyć aneks (porozumienie stron), w którym będą zmienione warunki płacowe. Jeżeli w umowie zawarte jest stwierdzenie, że dany pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne i nie ma określonej wartości tego wynagrodzenia, nie jest konieczne tworzenie nowych aneksów. Wystarczy tylko poinformować pracownika o zaistniałej sytuacji.

 

W przypadku, gdy pracodawca nie poinformuje pracownika o zmianie minimalnego wynagrodzenia, to zgodnie z art. 18 Kodeksu pracy, który mówi o tym, że postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy, pracownikowi będzie przysługiwała wyższa kwota wynagrodzenia minimalnego określona w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.

 

 

Autor: Kornelia Kiełtyka