Najczęściej pomijane informacje w rozliczeniach rocznych – czas na złożenie korekty

Mimo że ostateczny termin rozliczenia rocznego za 2021 r. upłynął już 2 maja, chcemy zwrócić szczególną uwagę na kilka istotnych informacji, które należało przekazać swojemu biuru rachunkowemu, jednakże na skutek przeoczenia lub niewiedzy mogły one zostać pominięte. Podatnicy, którzy w zeznaniu rocznym zapomnieli uwzględnić jedną z przysługujących im ulg, znaleźli błąd rachunkowy lub innego rodzaju pomyłkę, powinni jak najszybciej złożyć w takiej sytuacji korektę.

Ulga prorodzinna i ulga termomodernizacyjna

Podczas dokonywania rozliczenia rocznego warto zwracać uwagę i pamiętać o przysługujących ulgach, które mogą zmniejszyć nasz podatek za ubiegły rok. Jest to w szczególności:

  1. Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna, inaczej określana jako ulga na dziecko, to ulga, która w rozliczeniu PIT pojawia się zdecydowanie najczęściej. Przy korzystaniu z ulgi prorodzinnej warto pamiętać, że nie określa ona żadnego limitu dochodów rodziców mających dwójkę dzieci lub więcej. Inaczej sytuacja wygląda natomiast w odniesieniu do rodziców mających tylko jedno dziecko. W tym przypadku obowiązuje ich limit, który w 2021 r. wynosił:

  • 112 tys. złotych dla podatnika pozostającego w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a także podatnika wychowującego dziecko samotnie;
  • 56 tys. złotych dla podatnika niepozostającego w związku małżeńskim (również przez część roku).

Podczas składania rocznej deklaracji dla biura rachunkowego dokonującego takiego rozliczenia istotne pozostają informacje o tym, czy drugi z małżonków osiąga dochody oraz w jakiej wysokości. Jeśli suma Państwa dochodów przekroczy wskazany wyżej limit na jedno dziecko, ulga nie przysługuje. Często pomijaną informacją są także ewentualne dochody osiągane już przez pełnoletnie dziecko. Jeżeli dochód ten przekroczy kwotę 3098 zł również i w tym przypadku rodzice nie mają prawa do skorzystania z ulgi na to dziecko.

  • Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna przyznawana na poprawę standardów energetycznych budynków to kolejna z najczęściej występujących w zeznaniu rocznym ulg. Mogą skorzystać z niej również podatnicy, którzy otrzymali dotację z m.in. programu „Czyste powietrze”. Nie wolno nam jednak zapominać, że w przypadku otrzymania zwrotu części inwestycji w ramach dotacji, dokonywane odliczenie ulgi termomodernizacyjnej powinno zostać pomniejszone o wartość uzyskanej dotacji.

Wspólne rozliczenie małżonków

Aby móc rozliczać się wspólnie z małżonkiem, konieczne jest spełnienie kilku warunków. To w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w którym istniała wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy. Wspólne zeznanie mogą złożyć także podatnicy, którzy zawarli związek małżeński w trakcie 2021 r. i pozostawali w nim oraz we wspólności majątkowej do ostatniego dnia roku podatkowego. Dokonanie wspólnego rozliczenia będzie możliwe również wtedy, gdy w trakcie roku podatkowego lub po jego upływie, jednak przed złożeniem zeznania jeden z małżonków zmarł.

W przypadku wspólnego rozliczenia należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie pełnej informacji  o wszystkich uzyskiwanych dochodach oraz formie ich opodatkowania. Jednym z warunków uprawniających do dokonania wspólnego rozliczenia jest bowiem niepodleganie przepisom dotyczącym podatku liniowego oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych z najmu/dzierżawy poza prowadzoną działalnością). Jeżeli więc jeden z małżonków jest opodatkowany podatkiem liniowym lub ryczałtem, wspólne rozliczenie pozostałych dochodów nie będzie możliwe.

Inne dochody

Pod pojęciem „inne dochody” mogą skrywać się m.in. dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości,  kryptowalut, czy otrzymania środków w związku ze zwrotem zadatku, a ponadto zasiłki, świadczenia rehabilitacyjne, stypendia.

Dochody klasyfikowane jako „inne” w niektórych przypadkach wymagają złożenia odrębnych, dodatkowych deklaracji, takich jak PIT-38, PIT-39, DSF-1. Jeżeli powierzają Państwo dokonanie rozliczenia biuru rachunkowemu, poza samymi dochodami istotną informacją jest dla nas także to, czy zostały one osiągnięte w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej. Przesądzi to o tym, czy konieczne będzie złożenie jednej, czy dwóch deklaracji.

Ostrożność powinni zachować również podatnicy inwestujący w kryptowaluty. W tym przypadku złożenie deklaracji jest wymagane już w momencie poniesienia kosztów na ich zakup.  

Danina solidarnościowa

Daninę solidarnościową składa się na dodatkowej deklaracji DSF-1. Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej dotyczy jednak wyłącznie określonych podatników – osób fizycznych, których dochód przekracza 1 mln złotych. Ustalenie wysokości należnej daniny solidarnościowej wymaga uwzględnienia łącznych dochodów uzyskiwanych z różnych źródeł (m.in. odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów, akcji), a nie tylko samej działalności gospodarczej. Aby dokonać prawidłowego rozliczenia, biuro rachunkowe powinno w związku z tym dysponować wiedzą o wszystkich uzyskiwanych w roku podatkowym dochodach.

Błędne rozliczenie – co dalej?

Dokonanie błędnego rozliczenia rocznego w każdym przypadku wymaga złożenia korekty. Można to zrobić w okresie 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie. Przepisy nie przewidują także żadnego limitu korekt – jedną deklarację można poprawiać dlatego nawet kilka razy.

Konieczność skorygowania rocznego zeznania wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem ponownego ustalenia zobowiązania podatkowego, jeżeli obejmuje ono zwiększenie dochodu. Gdy natomiast korekta uwzględnia przeoczoną ulgę, dla podatnika oznacza to zwrot nadpłaconego podatku.

Podczas dokonywania korekty należy zwracać ponadto uwagę na prawidłowe naliczenie należnych odsetek. Są one naliczane do każdego zaległego, dodatkowego zobowiązania podatkowego. Wysokość odsetek od 3 do 5 maja br. wynosiła 12%. Od 6 maja jest to już 13,5%. Co jednak ważne, odsetek nie trzeba wpłacać, jeśli ich wysokość nie przekroczy trzykrotności opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Obecnie jest to kwota w wysokości łącznej 8,70 zł (2,90 zł x 3).