Najważniejsze zasady przy wystawianiu faktury w walucie obcej

Stała, regularna współpraca polskich firm z zagranicznymi przedsiębiorstwami nie jest już rzadkością. Z roku na rok coraz to więcej krajowych przedsiębiorców wchodzi w relacje biznesowe z kontrahentami z różnych państw Europy i świata. Jednym z częstszych problemów, jaki pojawia się praktycznie zawsze w takich sytuacjach, są faktury wystawiane w walucie obcej. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wystawianie faktur w walucie obcej jest możliwe zarówno w przypadku sprzedaży zagranicznej, jak i krajowej.

Kurs przeliczeniowy przy fakturze w walucie obcej

Fakturę wystawioną w walucie obcej powinno przeliczać się na złotówki. Wprawdzie w art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który wskazuje na elementy składowe faktury, nie znalazła się informacja o konieczności podawania kursu przeliczeniowego, obowiązek ten wynika w tym przypadku z treści art. 31a tejże ustawy.

Zgodnie z jego treścią, jeśli kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego – w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Jeżeli podatnik wystawia natomiast fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Udogodnienia dla podatników wprowadzone pakietem SLIM VAT

Przedsiębiorcy wystawiający faktury w walucie obcej powinni pamiętać o uproszczeniu, które zostało wprowadzone do systemu podatkowego w pakiecie SLIM VAT z dniem 1 stycznia 2021 r. Znalazło się ono w treści art. 31a ust. 2a wskazującym, że podatnik ma prawo przeliczać kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy mogą zastosować ten sam kurs do przeliczeń wartości faktury, aby ustalić wysokość podatku VAT i podatku dochodowego. Co jednak ważne, decydując się na skorzystanie z uproszczenia, podatnik jest zobowiązany do dokonywania przeliczeń na tych zasadach przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca, w którym je wybrał (art. 31a ust. 2b).

Mając na uwadze powyższe przepisy, gdy fakturę wystawiono przykładowo 10 lutego 2022 r. na usługę wykonaną 27 stycznia 2022 r., obowiązek podatkowy VAT powstał 10 lutego 2022 r., dlatego do przeliczeń należałoby zastosować w takim przypadku średni kurs z 9 lutego 2022 r. Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym przypadł natomiast na 27 stycznia 2022 r. Przy zastosowaniu uproszczenia z pakietu SLIM VAT powinno zatem uwzględnić się średni kurs z 26 stycznia 2022 r.

Jeżeli natomiast data wystawienia faktury pokrywa się z faktyczną datą sprzedaży i jest to na przykład 11 marca 2022 r., wtedy też obowiązek podatkowy VAT i obowiązek podatkowy w podatku dochodowym również przypadają tego dnia. Przeliczenie kursu średniego waluty powinno z kolei nastąpić na dzień 10 marca 2022 r.

VAT w walucie obcej na fakturze

Faktura, która zawiera podatek VAT w walucie obcej, jest dokumentem wadliwym.

Wskazuje na to art. 106e ust. 11, zgodnie z którego treścią kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

Warto podkreślić, że jest to jedyny przepis precyzyjnie określający, jaka wartość powinna zostać wyrażona na fakturze w walucie polskiej. Dopuszczalne jest zatem wystawianie faktur sprzedaży w dowolnej walucie, jednakże przy zachowaniu kwoty podatku VAT w złotych. Dotyczy to każdej faktury wystawianej w walucie obcej.

Stanowisko to potwierdzają również organy skarbowe. Możemy zapoznać się z nimi w m.in. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2010 r., IPPP3-443-1046/10-2/JF oraz interpretacji indywidualnej z 13 maja 2013 r., IPPP3/443-262/13-2/RD.

Wadliwość faktury w postaci wyrażenia podatku VAT w walucie obcej nie pozwala na odliczenie naliczonego podatku przez klienta.

Błędne przeliczenie wysokości podatku VAT na fakturze

W sytuacji, w której faktura zawiera wprawdzie podatek VAT w złotych, jednak przeliczony z zastosowaniem błędnego kursu, nabywca dokumentu nie może samodzielnie zmienić wskazanej przez sprzedawcę wartości i ma prawo odliczyć ją w wysokości widniejącej na tym dokumencie. Również i to stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów skarbowych, m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 października 2015 r., sygn. ILPP4/4512-1-239/15-3/BA.

Sprzedawca na prośbę nabywcy może dokonać korekty wystawionej faktury. Należy jednak pamiętać, że poprawa takiego błędu następuje wyłącznie fakturą korygującą, a nie notą korygującą.