Nowe JPK_V7 – ciąg dalszy zmian obowiązujących od 1 lipca 2021 r.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ma na celu ułatwienie podatnikom wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych oraz wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych. W ostatnim artykule skoncentrowaliśmy się na nowych kodach, jakie wprowadzono w ramach zmian. To jednak tylko niektóre z regulacji obowiązujących od 1 lipca 2021 r. Sprawdźmy, co ponadto zostało objęte zakresem nowelizacji.

Co z oznaczeniami „GTU”?
Stosowane w ewidencji JPK_V7 kodu „GTU” (od 1 do 13) dotyczą jedynie wybranych towarów i usług. Na podatniku ciąży obowiązek ich stosowania, gdy:
• Jest czynnym podatnikiem VAT oraz
• Sprzedaje określone towary i usługi objęte kodami „GTU”.

Nowelizacja doprecyzowała pod względem merytorycznym i formalnym przepisy rozporządzenia odnoszące się do oznaczeń niektórych grup towarów i usług (GTU) oraz procedur specjalnych. Wprowadzono nowy sposób oznaczania kodów z „01” do „13” na GTU_01 do GTU_13.

Są one używane przy księgowaniu w ewidencji faktur sprzedaży. Podatnik jest zobligowany do ich zastosowania nawet wtedy, gdy tylko jeden towar/usługa dotyczyły jednego z oznaczeń „GTU”.
To jednak nie koniec zmian. Od 1 lipca br. zlikwidowano obowiązek używania jakichkolwiek oznaczeń „GTU” podczas księgowania dokumentów sprzedaży, jednak tylko wtedy, gdy dana transakcja została udokumentowana przez podatnika na jeden ze wskazanych sposobów:
1. Dokumentem wewnętrznym „WEW”.
2. Zbiorczym raportem z kasy rejestrującej „RO”.
Ponadto, nowelizacja objęła również zmiany w przynależności większości kodów „GTU”. Bez jakichkolwiek zmian pozostały jedynie „GTU_02”, GTU_04” oraz „GTU_05”.


Możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP oraz biletów jednorazowych
Kolejne ze zmian mających ułatwić podatnikom prowadzenie ewidencji odnoszą się do możliwości zbiorczego wykazywania tzw. faktur uproszczonych oraz biletów jednorazowych. Mowa tu o paragonach NIP do 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, a także fakturach dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.


Brak oznaczeń symbolami procedur dla dokumentów „RO”
Od 1 lipca 2021 r. dokumenty zbiorcze wewnętrzne, które zawierają sprzedaż z kas rejestrujących „RO,” nie są już oznaczane symbolami procedur.


Wyłączenie stosowania oznaczenia „TP”
Wyłączenie stosowania oznaczeń „TP” ma miejsce podczas dostawy towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z:
• powiązania ze Skarbem Państwa lub
• jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.
Jest to zmiana upraszczająca, która ma na celu dostosowanie wymogów ewidencyjnych do potrzeb analitycznych oraz kontrolnych administracji skarbowej.


Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego
Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego odnosi się do podatku wskazanego w art. 86 ust. 19a ustawy.
Zmniejszenie ww. podatku może zostać wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego „WEW”, gdy nabywca nie otrzymał faktury korygującej, która udokumentowałaby dane zdarzenie, do dnia przesłania tej ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy.


Dane w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia i decyzji
Nowelizacja doprecyzowała również przepisy dotyczące wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji.
Uściślono, że to właśnie w tych dokumentach podaje się imię i nazwisko lub nazwę nadawcy albo eksportera. Nie uwzględnia się ich natomiast w deklaracji importowej, gdyż nie zawiera ona takich danych.


Obowiązek wykazania w ewidencji daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty
Obowiązek ten odnosi się do korekt wprowadzanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy. Zmiana ta ma pozwolić na weryfikację uprawdopodobnionej nieściągalności wierzytelności. Nie będzie zatem zachodziła konieczność przeprowadzania czynności kontrolnych lub sprawdzających z udziałem podatnika. Ułatwi to ponadto weryfikację przesłanki do zastosowania ulgi za „złe długi” (przy upływie terminu płatności faktury).

Źródło:
https://www.gov.pl/web/kas/zmiany-w-jpkvat-z-deklaracja-od-1-lipca-2021-r