Nowy Ład a podatek liniowy, przychodowy, CIT estoński i ryczałt – co się zmieni w 2022 r.?

Prace nad Polskim Ładem ciągle trwają. Regularnie docierają do nas informacje o kolejnych zmianach i wprowadzanych poprawkach. Rząd chce, aby nowe regulacje weszły w życie już od stycznia 2022 r. Czasu na zapoznawanie się ze wszystkimi postanowieniami, które nie mają jeszcze sfinalizowanej formy, jest zatem naprawdę niewiele. Istotne dla przedsiębiorców rozwiązania dotyczą przede wszystkim podatku liniowego, CIT-u estońskiego, ryczałtu oraz nowego podatku od przychodu.

Jak Polski Ład zmieni podatek liniowy?

Podatek liniowy to popularna i lubiana wśród przedsiębiorców forma opodatkowania. Dochód jest w nim opodatkowany stawką stałą, wynoszącą 19%. Stawka ta pozostaje taka sama, bez względu na to, jak wysokie są nasze zyski. Dochód wylicza się z uwzględnieniem poniesionych w danym okresie rozliczeniowym kosztów. Podatnicy rozliczający się liniowo mogą ponadto odliczać od należnego podatku składkę zdrowotną. Jej wysokość jest ustalana ryczałtowo i nie pozostaje uzależniona od wysokości uzyskanych dochodów. 328,78 zł – to wysokość składki, którą możemy odliczyć od podatku za jeden miesiąc w 2021 r.

Tak jest teraz, w obowiązującym stanie prawnym. Jakie zmiany w tym zakresie przewiduje Polski Ład? Od 2022 r. podatnicy rozliczający się liniowo będą zobowiązani do opłacania składki zdrowotnej liczonej nie ryczałtowo, a proporcjonalnie od osiągniętego dochodu zgodnie ze stawką 4,5% (pierwotnie miało być to 9%). To jednak nie koniec zmian. Nie będą oni mogli, tak jak ma to miejsce do tej pory, odliczać jej od podatku. Faktyczny poziom opodatkowania wzrośnie w takim układzie do 23,9%. Należy przy tym pamiętać, że w związku z przyjętą zasadą proporcjonalności, wyższy przychód przedsiębiorców będzie powodował większe różnice w należnych podatkach.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w Nowym Ładzie

Osoby rozliczające się na zasadach ryczałtu płacą podatek od osiągniętych przychodów. A zatem nie uwzględniają w tym przypadku poniesionych kosztów. Stawki ryczałtu, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności kształtują się różnie. Przypomnijmy, że w 2021 r. wynoszą one: 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Ryczałtowcy, podobnie jak podatnicy liniowi, mogą także odliczać od podatku składkę zdrowotną w takiej samej wysokości i na takich samych zasadach.

Zmiany dla ryczałtu wprowadzane Nowym Ładem nie są aż tak drastyczne, jak ma to miejsce w przypadku podatku liniowego. Pierwszą zapowiadaną reformą jest obniżenie wysokości niektórych stawek dla określonych grup przedsiębiorców, co jest oczywiście odbierane jako zmiana korzystna. Nowy Ład przewiduje ponadto nowe zasady dotyczące rozliczania składki zdrowotnej. Ma ona zostać uzależniona od osiąganych przychodów oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 1. Dla przychodów rocznych mieszczących się w kwocie 60 tys. złotych podstawa będzie wynosić 60% przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Dla przychodów rocznych mieszczących się w granicach 60 tys. – 300 tys. złotych podstawa będzie wynosić 100% przeciętnego wynagrodzenia.
 3. Dla przychodów rocznych przekraczających 300 tys. złotych podstawa będzie wynosić 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Nowy podatek przychodowy od 2022 r.

Polski Ład nie tylko przewiduje liczne zmiany w obecnych przepisach, ale wprowadza także wiele nowych, nierzadko rewolucyjnych rozwiązań. Jedną z nich jest tytułowy podatek przychodowy.

Do zapłaty podatku przychodowego mają zostać zobligowane polskie spółki kapitałowe oraz zakłady podmiotów zagranicznych:

 • Wykazujące w ramach działalności operacyjnej niski wskaźnik dochodowości (do 1%) lub
 • Ponoszące straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Wysokość nowego podatku przychodowego ma wynosić 0,4% osiąganych przez spółki przychodów z działalności operacyjnej + 10% wydatków pasywnych (biernych). 

Ustawodawca przewidział również wyłączenie z obowiązku płacenia podatku przychodowego. Zwolnienie będzie dotyczyć:

 • Firm, które rozpoczęły działalność w danym roku oraz w dwóch następnych.
 • Przedsiębiorców z przychodem niższym o co najmniej 30% niż w roku poprzedzającym.
 • Przedsiębiorstw finansowych.
 • Spółek, których udziałowcami są tylko osoby fizyczne oraz jeżeli nie posiadają one akcji/udziałów w kapitale innych podmiotów.

Korzystniejszy CIT estoński?

CIT estoński to nowe rozwiązanie, obowiązujące w Polsce od 2021 r. Mimo sporych korzyści, jakie może dawać przedsiębiorcom, ze względu na stosunkowo liczne wymagania, które należy spełnić łącznie, obecnie nie korzysta z niego wiele podmiotów. Jest ich zaledwie kilkaset w całym kraju.

CIT estoński jest na tę chwilę kierowany do małych oraz średnich spółek kapitałowych, spełniających określone wymogi. Zalicza się do nich m.in. przychód nieprzekraczający 100 mln złotych, udziały należące wyłącznie do osób fizycznych, czy niemożność posiadania udziałów w innych podmiotach. Korzystne rozwiązania, jakie wprowadził CIT estoński to przede wszystkim brak konieczności płacenia podatku do momentu, w którym zysk będzie pozostawał w firmie. Ponadto, brak odrębnej rachunkowości dla potrzeb podatkowych oraz niższe opodatkowanie.

Jakie zmiany przyniesie w tym zakresie Nowy Ład? Wraz z początkiem 2022 r. CIT estoński ma stać się dostępny dla szerszej grupy podmiotów. Oznacza to, że złagodzeniu ulegną kryteria pozwalające na skorzystanie z tej formy opodatkowania. Nowe regulacje przewidują:

 • Rozszerzenie kręgu podmiotów na spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne (pozostaje jednak warunek, aby wspólnikami były jedynie osoby fizyczne),
 • Zniesienie limitu przychodów w wysokości 100 mln złotych,
 • Obniżenie stawek CIT podatku dla małych i większych podatników odpowiednio do 20% i 25%,
 • Zlikwidowanie obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych i zamiana go w dobrowolny warunek dla większych podatników.

Ponadto, podatnicy, którzy od 2022 r. przejdą na CIT estoński, nie będą zobowiązani do uiszczania podatku (lub obowiązek ten zostanie odłożony w czasie) od różnicy między wynikiem podatkowym a bilansowym, jeżeli pozostaną oni opodatkowani w tej formie przez dłużej niż 4 lata.

Zmiany przewidują również możliwość rozliczania się kwartalnie dla spółek, których wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 4 mln euro w poprzednim roku podatkowym.