O czym powinien pamiętać właściciel firmy? – sprawdź kalendarz przedsiębiorcy!

Prowadzenie własnej firmy nie polega tylko na dopinaniu spraw biznesowych, ale także na dotrzymywaniu terminów podatkowych. Z obowiązku każdy przedsiębiorca powinien regulować swoje podatki w terminie, dlatego poniżej przedstawię kilka najważniejszych terminów podatkowych.

 

 

Książka przychodów i rozchodów

Mikroprzedsiębiorcy, a także osoby na samozatrudnieniu bardzo często wybierają tą formę prowadzenia swoich ksiąg. Obowiązek jaki wynika z prowadzenia KPiR to comiesięczny wydruk księgi , który zawiera zapisy z miesiąca poprzedniego. Można tego dokonać maksymalnie do 20 dnia następnego miesiąca, występującego po miesiącu, za który wydruk został sporządzony. Należy przy tym pamiętać, aby druk ten był zgodny z wymaganiami, które określił Minister Finansów w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

do 10 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc – o tym terminie powinien pamiętać przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Jest to termin na uregulowanie własnych składek ZUS. W przypadku przedsiębiorcy na preferencyjnym ZUS-ie wpłacie podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz pomniejszone składki na ubezpieczenie społeczne. Właściciel firmy, który jest na ZUS-ie pełnym, oprócz składki zdrowotnej powinien uregulować wyższą składkę społeczną oraz dodatkowo składkę na Fundusz Pracy.

do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc – o tym terminie powinien pamiętać przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników. Data ta wyznacza moment na uregulowanie składek do ZUS za siebie i pracowników.

 

 

Podatek VAT

Jeżeli mamy do czynienia z czynnym podatnikiem VAT, osoba taka powinna w terminie do 25 dnia miesiąca, który następuje po każdym miesiącu kalendarzowym złożyć deklarację VAT-7. Wynika z niej podatek należny lub naliczony, który podlega wpłacie do Urzędu Skarbowego. Termin na uregulowanie podatku VAT wobec US jest do 25 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się z podatku VAT kwartalnie – termin ten obowiązuje po zakończeniu danego kwartału.

 

 

Podatek dochodowy

W przypadku osób, które z tego podatku rozliczają się co miesiąc, zaliczkę na podatek dochodowy powinny uiścić do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu go poprzedzającym. Podatnicy, którzy rozliczają podatek dochodowy kwartalnie – zaliczkę wpłacają za okres 3 miesięcy również do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale.

 

 

Dodatkowym terminem wiążącym wszystkich przedsiębiorców stał się dzień 25 każdego następnego miesiąca po miesiącu poprzednim. Jest to termin na złożenie pliku JKP_VAT. W tym przypadku nie ma różnicy, czy przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie, czy miesięcznie. Każdego z nich obowiązuje ta sama data na wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego.

 

 

Autor: Kornelia Kiełtyka