Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) w firmach transportowych

Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) w firmach transportowych

 25 czerwca 2018 r. weszła w życie Dyrektywa DAC 6 nakładająca obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji na temat podlegających raportowaniu uzgodnień transgranicznych.

Polska implementacja Dyrektywy DAC 6 miała miejsce w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2193; dalej: „Ustawa MDR”).

Polskie przepisy, mimo że stanowią implementację DAC6, znacząco się od niej różnią, m. in.:

  • rozszerzając obowiązek raportowania na schematy podatkowe inne niż schematy podatkowe transgraniczne w rozumieniu DAC 6, oraz schematy podatkowe umożliwiające osiągnięcie korzyści podatkowej w podatku VAT, oraz
  • rozszerzając katalog cech rozpoznawczych.
  • Rozszerzenie na VAT i akcyzę.

Raportujemy nie tylko optymalizacje

Raportowaniu będą podlegać wszystkie schematy podatkowe (nie tylko tzw. „optymalizacje podatkowe”) spełniające określone w ustawie cechy rozpoznawcze i ewentualne dodatkowe kryteria, w tym przykładowo obowiązek raportowania może powstać w związku ze zgodnym z celem ustawodawcy korzystaniem z ulg i preferencji (jak np. leasing operacyjny).

Firmy transportowe u których zidentyfikowano schemat podatkowy (np. firmy wykorzystujące leasing operacyjny) mają obowiązek przesłania odpowiedniego raportu do Szefa KAS.

Kary za brak raportu MDR

Nie przekazanie raportu lub przekazanie raportu po terminie zagrożone podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (od 866 zł do 24 000 000 zł)  oraz ewentualne środki karne, np. zakaz określonej działalności. W wypadku mniejszej wagi możliwość ukarania sprawcy grzywną za wykroczenie skarbowe (od 260 zł do 52 000 zł).

Kara nakładana jest na właścicieli lub członków zarządu, a także inne osoby odpowiedzialne za sprawy gospodarcze firmy transportowej (główny księgowy, dyrektor finansowy).

Istnieje możliwość przesłania raportu MDR po terminie wraz z czynnym żalem.

Obowiązek posiadania procedury wewnętrznej

 Procedurę wewnętrzną muszą posiadać firmy:

  1. zatrudniające promotorów (np. dyrektorów finansowych, głównych księgowych, doradców podatkowych) lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie,
  2. których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł.

Oba warunki muszą być spełnione łącznie.

 Kara za brak procedury

Kara z tytułu niedopełnienia obowiązku wprowadzenia i stosowania procedury wewnętrznej wynosi nie więcej niż 2.000.000 zł.

Kara za niedopełnienie obowiązku wprowadzenia procedury wewnętrznej, w przypadku gdy przestępstwo skarbowe polegające na niedopełnieniu obowiązku z zakresu MDR zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, w wysokości nie większej niż 10.000.000 zł.

Kary te nakładane są na firmę.

 

Jak możemy pomóc

 CKT udziela pełnego wsparcia firmom transportowym w zakresie:

  1. Identyfikacji schematów podatkowych w firmie;
  2. Opracowania procedury wewnętrznej;
  3. Przesyłania do Szefa KAS raportów MDR;
  4. Szkolenia kluczowych pracowników w zakresie MDR.

Autor: Kamil Kiwior