Obowiązek składania dokumentacji cen transferowych

W związku z tym, że z końcem września br. upływa termin do:

1) sporządzenia dokumentacji cen transferowych;

2) złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych;

3) dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania, w zakresie dokumentacji cen transferowych (CIT-TP/PIT-TP);

– dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi realizowanymi w roku 2017. 

 

Niewywiązanie się z tych obowiązków może skutkować poważnymi sankcjami w stosunku do podatnika jak i osób zarządających lub odpowiedzialnyc za sprawy finansowe/gospodarcze podatnika.

 

  • Odpowiedzialność podatkowa – sankcyjna stawka podatkowa

Jeżeli w wyniku rozliczeń między podmiotami powiązanymi zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, to organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej dokonują doszacowania dochodu oraz należnego podatku bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. W przypadku gdy organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z zastosowaniem cen transferowych, a podatnik nie przedstawił tym organom dokumentacji podatkowej, różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%, a nie podstawową stawką 19%.

 

  • Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu/księgowych/innych osób odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze lub finansowe firmy

 

Zgodnie z art. 1 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (‘KKS’) odpowiedzialności karnej za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Na podstawie art. 9 § 3 KKS za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Odpowiedzialność karno-skarbową ponosić będzie więc co do zasady członek zarządu spółki, ewentualnie dyrektor finansowy lub inna osoba, do której obowiązków należy terminowe sporządzenie dokumentacji cen transferowych.

 

KKS nie odnosi się wprost do przepisów związanych z cenami transferowymi, jednak na podstawie obowiązujących regulacji tej ustawy istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób fizycznych zajmujących się sprawami gospodarczymi i/lub finansowymi podatnika. W szczególności należy tu wskazać na następujące czyny zabronione:

  • Naruszenie wymogu składania informacji podatkowych (art. 80 KKS) – pod groźbą nałożenia grzywny do 240 stawek dziennych;
  • Utrudnianie kontroli skarbowej lub podatkowej (art. 83 KKS) – pod groźbą nałożenia grzywny do 720 stawek dziennych;
  • Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie księgi podatkowej (art. 61 KKS) – pod groźbą nałożenia grzywny do 240 stawek dziennych;
  • Oszustwo podatkowe (art. 56 KKS) – pod groźbą nałożenia grzywny do 720 stawek dziennych albo pozbawienia wolności, albo zastosowania obu tych kar łącznie.
  • Nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania (art. 54 KKS) – pod groźbą nałożenia grzywny do 720 stawek dziennych albo pozbawienia wolności, albo zastosowania obu tych kar łącznie.
  • Brak nadzoru na d przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej (art. 84 KKS) – pod groźbą kary grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

 

Istotne jest również to, że nawet w sytuacji scedowania przez członków zarządu obowiązków dokumentacyjnych na inną osobę (np. dyrektora finansowego) mogą oni ponieść odpowiedzialność karno-skarbową na podstawie art. 84 KKS, którego znamiona odnoszą się do braku zapewnienia (nawet nieumyślnie) nadzoru nad prawidłową działalnością firmy, co doprowadziło do popełnienia przez inną osobę określonych wyżej czynów zabronionych.

 

Autor: Łukasz Medaj