Od 1 lipca 2021 r. zmiany w JPK_V7

Od kilku dni tj. 1 lipca 2021 r. obowiązują dwa nowe kody rodzajów procedur sprzedaży w części ewidencyjnej JPK_V7, natomiast usunięte zostało oznaczenie stosowane przy transakcjach płatności podzielonej „MPP”. Do czego dokładnie odnoszą się zmiany oraz kogo obowiązują?

Ewidencja JPK_V7 bez „MPP”

Wraz z dniem 1 lipca br. uchylono przepisy rozporządzenia, odnoszące się do stosowania symbolu „MPP”. Oznacza to, że z ewidencji JPK_V7 wyłączono kody „MPP”, dotyczące transakcji sprzedaży i zakupu związanych z obowiązkowym i dobrowolnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczenie znika zarówno po stronie sprzedającego, jak i nabywcy, przy stosowaniu podzielonej płatności dobrowolnie oraz obowiązkowo. Jeśli taki obowiązek wynika z ustaw VAT, na fakturze nadal należy zasygnalizować jednak zastosowanie metody podzielonej płatności, z tą różnicą, że nie musimy już robić tego w samym pliku JPK_V7.

Nowy kod „WSTO_EE” zastąpił oznaczenia „SW” i „EE”

Od 1 lipca br. oznaczenia „SW” oraz „EE” zastąpiono jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”. W wyniku tych zmian ewidencja będzie zawierać tylko jedno oznaczenie „WSTO_EE”. Dotyczy ono wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju. Ponadto, odnosi się także do „świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju”.

Zgodnie z art. 2 dyrektywy RADY (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE, wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość oznacza:

dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz – w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie, lub wysyłce towarów – z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  1. dostawa towarów dokonywana jest na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, w przypadku których wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 3 ust. 1, lub na rzecz każdej innej osoby niebędącej podatnikiem;
  2. dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami dostarczanymi po montażu lub instalacji, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub w jego imieniu;

A zatem, mając na uwadze powyższe, wraz z dniem 1 lipca br. kod „WSTO_EE” będzie obligatoryjnie obowiązywał przy:

  1. Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia wysyłki (transportu) znajdowały się na terenie kraju.
  2. Świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

– po spełnieniu wyszczególnionych powyżej warunków.

Przepisy przejściowe – „EE” do końca roku, koniec „SW”

Ważne: Mimo nowych regulacji obowiązujących od początku lipca 2021 r., ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe oraz przesunął termin faktycznego stosowania kodu „WSTO_EE”.

Za miesiąc lipiec-grudzień 2021 r. w ewidencji wciąż będziemy stosować oznaczenie „EE” zamiast oznaczenia „WSTO_EE”.

Oznaczenie „WSTO_EE” zacznie obowiązywać w praktyce od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 lipca 2021 r. nie można natomiast stosować już oznaczenia „SW”, ponieważ wraz z tym dniem prawodawca wyłączył go z ewidencji JPK_V7.

„IED”, czyli drugi z nowych kodów: Interfejs Elektroniczny Dostawca

Drugi z nowo wprowadzonych kodów nosi oznaczenie „IED”. Jak  czytamy na stronie rządowej, jego wprowadzenie ma na celu „monitorowanie dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju”.

Oznacza to, że w praktyce „IED” znajdzie swoje zastosowanie w ewidencji JPK_V7 podczas sprzedaży na odległość towarów, które zostały wcześniej zaimportowane spoza UE na terytorium wspólnoty UE (SOTI).

Ponownie musimy odwołać się do art. 2 rozporządzenia nr 2017/2455. Ust. 2 wskazuje, że sprzedaż na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich oznacza:

dostawy towarów wysłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz – w tym także wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie, lub wysyłce towarów – z terytorium trzeciego, lub z państwa trzeciego do nabywcy w państwie członkowskim, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  1. dostawa towarów dokonywana jest na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, w przypadku których wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 3 ust. 1, lub na rzecz każdej innej osoby niebędącej podatnikiem;
  2. dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami dostarczanymi po montażu lub instalacji, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub na jego rzecz”.

Od 1 lipca br. SOTI zastosujemy zatem podczas:

  1. Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość.
  2. Dostawy innej niż WSTO na rzecz podmiotów, które nie są podatnikam

Ponadto, co ważne:

Kod „IED” jest także obligatoryjny dla:

  1. Pośredników sprzedających na swoich portalach towary, które zaimportowano spoza UE o wartości max. 150 euro (tzw. niska wartość).
  2. Pośredników sprzedających towary zaimportowane spoza UE, którzy nie są zarejestrowani w Polsce lub w innym kraju UE, przeznaczonym do stosowania procedur szczególnych IOSS/OSS.

Oznaczenie „IED” obowiązuje od 1 lipca 2021 r.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-jpkvat-z-deklaracja-od-1-lipca-2021-r

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L2455&from=PL