Pakiet akcyzowy – nowelizacja od 1 maja 2021 roku

Już za niecały miesiąc czekają nas duże zmiany w podatku akcyzowym. Nowelizację uchwalono na posiedzeniu sejmu dnia 30 marca br., a zmiany te mają wejść w życie 1 maja br.

Celem przepisów składających się na tzw. pakiet akcyzowy jest uszczelnienie systemu oraz wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z opodatkowaniem wyrobów akcyzowych (obrót skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi i suszem tytoniowym) oraz samochodów osobowych – tak planowane zmiany podsumował jeden z senatorów KO. Jak wskazuje, mają one wprowadzić do budżetu państwa dodatkowe dochody w szacowanej kwocie 200 milionów złotych.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 maja 2021 roku, z wyjątkiem przepisów o obowiązku elektronizacji, które zaczną obowiązywać od:

  • 1 lipca 2021 roku – elektroniczne składanie deklaracji akcyzowych
  • 1 stycznia 2022 roku – elektroniczne prowadzenie ewidencji

Jakie rozwiązania zawarto w nowelizacji?

Najważniejsze z wprowadzanych zmian w ustawie o podatku akcyzowym dotyczą:

  1. Obowiązku składania deklaracji elektronicznej oraz prowadzenia ewidencji jedynie w formie elektronicznej

Obowiązek składania deklaracji elektronicznej oraz prowadzenia ewidencji jedynie w formie elektronicznej to zmiany, które, co zostało już wspomniane, zaczną obowiązywać odpowiednio od lipca br., oraz stycznia 2022 roku. Elektronizacja ma na celu automatyczną weryfikację, a także łatwiejsze i sprawniejsze wykrywanie firm dokonujących nadużyć oraz popełniających przestępstwa. Dla uczciwych przedsiębiorców wiąże się ona natomiast z szybciej wydawanymi decyzjami.

  • Obowiązku składania deklaracji akcyzowych dla wyrobów zwolnionych z akcyzy oraz opodatkowanych stawką zerową.

Przepisy nowelizacji wskazują, że w przypadku wyrobów zwolnionych z akcyzy oraz opodatkowanych stawką zerową, konieczne stanie się składanie kwartalnych deklaracji akcyzowych.

  • Zmian w zakresie Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA)

W odniesieniu do WIA-Wiążących Informacji Akcyzowych, po zmianach będą one wiązać dwie grupy: organy podatkowe oraz podmioty, które o nie wystąpiły. Ważność WIA została ustalona na okres 5-letni (z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat). Może on również ulec skróceniu na skutek zmian w przepisach prawa podatkowego, w wyniku których WIA będzie pozostawać w niezgodności z tymi regulacjami. W przypadku uchylenia lub utraty ważności WIA niemożliwe stanie się jej dalsze zastosowanie. Utrata ważności następuje z dniem wejścia w życie ww. przepisów.

  • Zmian w warunkach wydawania i cofania zezwoleń akcyzowych

Zmiany wprowadzone nowelizacją po pierwsze rozszerzają katalog przesłanek, których wystąpienie pozwoli organom odmówić wydawania zezwoleń. Po drugie, rozszerzony zostanie również katalog zawierający przesłanki wskazujące, w jakich przypadkach organy mogą cofnąć już posiadane zezwolenia. Przepisy te mają na celu uszczelnienie systemu wydawania oraz cofania zezwoleń akcyzowych. Są one istotne nie tylko dla przedsiębiorców dopiero co ubiegających się o stosowne dokumenty, ale także tych, którzy już są w ich posiadaniu. Zmiany w tym zakresie przewidują ponadto możliwość prowadzenia działalności na podstawie posiadanych zezwoleń również wtedy, gdy zalegamy z płatnością podatków. Warunkiem jest jednak złożenie odpowiedniego zabezpieczenia.

  • Zmiany we wzorze określającym wysokość częściowego zwrotu akcyzy dla energii elektrycznej

Wzór określający wysokość częściowego zwrotu akcyzy dla energii elektrycznej zawarty jest w art. 31d ustawy o akcyzie. Zmiana ma objąć zastąpienie stałej wartości „20” przez zmienną „S”.

Źródło:
http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/860_u.htm
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/ekspers-akcyzowy/istotne-zmiany-w-podatku-akcyzowym-juz-wkrotce.html
https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5224852,Pakiet-akcyzowy-od-1-maja-2021-r.html