Pakiet SLIM VAT 2 już od października

Pod koniec maja br. rząd przyjął pakiet SLIM VAT 2, zawierający kolejne uproszczenia w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, z których przedsiębiorcy będą mogli  skorzystać już od 1 października br. To planowany termin wejścia w życie większości zmian. Pozostałe zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Jakie regulacje stały się przedmiotem pakietu SLIM VAT 2?

Prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) i prawo bankowe, wprowadzającą pakiet SLIM VAT 2 powoli dobiegają końca. W uchwale z dnia 23 lipca Senat zgłosił osiem poprawek, którymi następie zajmie się Sejm. Wśród najważniejszych zmian, jakie od października dotkną podatników, wskazuje się m.in. możliwość odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco”, czy wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi.

Przypomnijmy, że pierwsze zmiany ułatwiające podatnikom zasady rozliczania podatku od towarów i usług zostały uchwalone 27 listopada 2020 r. i zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

SLIM VAT 2 –  co się zmieni?

Ulga na złe długi

Nowy pakiet uproszczeń wydłuża czas na skorzystanie z ulgi na złe długi – z 2 do 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym wystawiono fakturę.

Uchylony ma zostać również warunek, zgodnie z którym podmiot, wobec którego stosuje się ulgę na złe długi, nie może być w tym momencie w trakcie likwidacji lub postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego.

VAT-26

Wydłużeniu ulegnie również termin na złożenie deklaracji VAT-26 do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z samochodem, który ma być używany w 100% w działalności gospodarczej, a nie na cele prywatne. Obecnie, termin ten to 7 dni od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

VAT-26 musi zostać przy tym złożony nie później niż w terminie złożenia ewidencji JPK_V7/ JPK_V7-K. Dotyczy to również podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Uwalnianie środków z rachunku technicznego

W pakiecie znalazły się regulacje dotyczące uwalniania przeksięgowanych środków z rachunku VAT na prowadzony przez bank rachunek techniczny.

Po zmianach podatnik będzie mógł wnioskować do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zezwolenie na wypłatę własnych środków z rachunku technicznego. Zgoda ta może zostać wydana, jeśli względem zaległości podatkowych podatnika zastosowano ulgi w postaci rozłożenia ich na raty lub odroczenia w czasie. Uzyskanie zezwolenia pozwoli takiemu podmiotowi zachować płynność finansową.

Odliczenia podatku VAT po terminie

Podatnicy, którzy nie odliczą podatku VAT w terminie, będą mogli zrobić to poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego (lub za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych).

Mali podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustaw o  VAT będą mogli złożyć taką deklarację za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego.

Korekta deklaracji w procedurze uproszczonej

Podatnik, który rozlicza VAT z tytułu importu towarów, będzie mógł dokonać w deklaracji VAT jej korekty. Może to zrobić w terminie 4 miesięcy, liczonych od miesiąca, w którym miał on rozliczyć podatek z tytułu importu, jednak nie rozliczył go wtedy w prawidłowej wysokości.

Niezłożenie korekty w ww. terminie skutkuje utratą prawa do rozliczenia podatku w deklaracji VAT oraz koniecznością zapłaty podatku wraz z odsetkami.

Rozliczanie podatku VAT przy WNT

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z przepisów zniknie warunek, który uzależnia możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano należny podatek, od wykazania należnego podatku VAT w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Oznaczenia przy eksporcie i WNT w transakcji łańcuchowej

Pakiet SLIM VAT 2 wprowadza również przepis precyzyjnie określający, kiedy przy eksporcie oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powinna zostać przypisana wysyłka, a kiedy transport – w sytuacji, gdy za organizację transportu (wysyłkę lub transport) jest odpowiedzialny pierwszy dostawca lub ostatni nabywca.