Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON to taki fundusz, który wspiera zatrudnienie oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych. Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz nie przekraczają 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych mają zobowiązania względem PFRON.

Do wnoszenia opłat na PFRON są zobligowani pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu oraz nie osiągają minimum 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Oprócz pracodawców, do płacenia opat z tego tytułu są także zobligowane publiczne i niepubliczne uczelnie, wyższe uczelnie szkół zawodowych, publiczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne przy czym wskaźnik niepełnosprawności jest nieco niższy i stanowi tylko 2%.

Zwolnieni z opłat na PFRON są:

  • jednostki, które spełniają kryterium wskaźnika niepełnosprawności,
  • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, a także których podstawową działalnością jest rehabilitacja społeczna, lecznicza, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, a także edukacja tych osób,
  • pracodawcy, których zakłady są postawione w stan likwidacji lub ogłosiły upadłość.

Szacując stan zatrudnienia zgodnie z art. 21, ust. 5 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnionych osób niepełnosprawnych do liczby pracowników nie należy wliczać osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

  • na podstawie umowy i pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • przebywających na urlopie rodzicielskim i wychowawczym,
  • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo zastępczej,
  • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
  • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego.

Miesięczna wpłata na Fundusz jaką pracodawca powinien wpłacić to iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (art. 21 ust. 1). Można to przedstawić za pomocą poniższego wzoru:

 

Kz = 0,4065 * Pw * (Zo * 0,06 – Zn)

Kz – kwota zobowiązania,
Pw – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale,
Zo – zatrudnienie ogółem w zakładzie pracy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
Zn – rzeczywista liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych

 

Istnieje możliwość obniżenia należnej wpłaty na PFRON. Zgodnie z art. 22, ust.1 można ją obniżyć, gdy pracodawca dokona zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

  • znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Wysokość obniżenia należnej wpłaty na Fundusz wynosi co najmniej 30%.

Termin regulowania wpłat mija 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat. Ten sam termin dotyczy składania deklaracji z tego tytułu. Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników i nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości minimum 6% składają deklarację DEK-I-0. Jest to deklaracja miesięczna natomiast pod koniec roku powinni również złożyć deklarację DEK-R.

Pomimo tego, iż niektórzy zwolnieni są z opłacania składek na PFRON to nie są wyłączeni ze składania deklaracji. Takie jednostki powinny składać informację miesięczną INF-1 oraz roczną INF-2.

Za nieuregulowanie płatności są naliczane odsetki w wysokości 8%, liczone od dnia następnego po dniu upływu terminu, w którym należało dokonać wpłaty na Fundusz.

 

Autor: Kornelia Kiełtyka