Planowane pierwsze od 15 lat zmiany w kilometrówce

Galopująca inflacja, nieustannie rosnące ceny paliwa, a także znaczny wzrost kosztów związanych z eksploatacją samochodów to czynniki, które skłoniły rządzących do wprowadzenia zmian w zasadach rozliczania kilometrówki. Pierwszych od 15 lat. Warto przypomnieć, że aktualne stawki obowiązują w niezmienionej formie od 2007 roku. Najpopularniejsza z nich dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 wynosi teraz 0,8358 zł za 1 km. Uwzględniając tylko samą inflację, obecnie jednak powinna być to już kwota 1,14 zł za 1 km.

Zgodnie z przedstawianymi propozycjami, zmiany w kilometrówce mają dotyczyć nie tylko podwyższenia samych stawek, ale i zasad dokonywania rozliczeń. Rząd planuje zastąpić liczbę przejechanych kilometrów oraz pojemność silnika jego mocą. Wprawdzie zmiany w przepisach zapowiadano już w 2021 roku, a same analizy w tym zakresie trwają od kilku lat, wprowadzenie nowych rozwiązań będzie możliwe tylko po uzyskaniu porozumienia pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Finansów. 

Obowiązek prowadzenia kilometrówki

Do prowadzenia kilometrówki zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności gospodarczej wykorzystują samochody niebędące własnością ich firmy. Taki samochód może być zarówno własnością samego przedsiębiorcy, jak i jego pracownika lub osoby trzeciej. Wykorzystywanie prywatnych pojazdów należących do pracowników jest regularnie praktykowane w szczególności w spółce Poczty Polskiej SA oraz PGL Lasach Państwowych. Oczywiście „problem” ten dotyczy również wielu innych branż i zakładów pracy, w których pracownicy wykorzystują swoje własne auta do m.in. dojazdów na spotkania z klientami.

Za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych jego właścicielowi przysługuje od pracodawcy zwrot ponoszonych kosztów. Jego wysokość pozostaje obecnie uzależniona od liczby przejechanych kilometrów i pojemności silnika. Zwrot stanowi przychód pracownika, jednakże zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlega opodatkowaniu.

Mając na uwadze obecną sytuację, nie sposób nie zauważyć, że stawki wprowadzone w 2007 roku, które nie zostały od tego czasu zmienione, w żadnym stopniu nie oddają dzisiejszych realiów. Stąd też jednogłośne postulaty podwyższenia tych wartości z uwzględnieniem obecnych cen paliw, kosztów eksploatacyjnych samochodów oraz inflacji.

Wysokość zwrotu uzależniona od mocy silnika

W propozycjach Ministerstwa Infrastruktury nowe, wyższe stawki kilometrówki przedstawiono z uwzględnieniem dwóch przypadków. Wzięto w nich pod uwagę objętość skokową silników spalinowych, elektrycznych i hybrydowych, a także ich moc. W dokonanych obliczeniach zawarto również pełne koszty ponoszone na eksploatację samochodów oraz tylko wybrane wydatki.

Jedną z ważniejszych, postulowanych zmian przy określaniu stawek kilometrówki, jest zastąpienie pojemności silnika jego mocą. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że takie rozwiązanie mogłoby dotyczyć wtedy wszystkich pojazdów, w tym pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi. Posłowie wskazują również na potrzebę określenia tzw. koszyka eksploatacyjnego. Zaznaczają przy tym, że każdy pojazd w zależności od m.in. wartości, wieku i stanu technicznego, wymaga ze strony właściciela innych nakładów finansowych.

Moc silnika brana pod uwagę w odniesieniu do samochodów służbowych używanych w celach prywatnych

Powyższe rozwiązanie, tj. uzależnienie wysokości zwrotu od mocy silnika, a nie jego pojemności, już obowiązuje. Przypomnijmy, że zostało wprowadzone do porządku prawnego 1 stycznia 2022 r. w odniesieniu do samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników również w celach prywatnych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tego tytułu została ustalona w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o mocy silnika do 60 kW oraz pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem,
  • 400 zł miesięcznie – dla pozostałych pojazdów.

Przed zmianami niższej kwocie podlegały natomiast samochody o pojemności skokowej silnika do 1600 cm3.