Płatności gotówkowe w 2017 roku, a koszty podatkowe

Zmianą jaka weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 na skutek nowelizacji przepisu art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest obniżenie limitu płatności gotówkowej z 15 000 euro na 15 000 zł. Skutkiem dla przedsiębiorców jest fakt, iż płatności gotówkowe powyżej tej kwoty nie będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych. Zapis ten dotyczy polskich przedsiębiorców, a także zagranicznych kontrahentów, którzy nie działają na terytorium Polski.

Artykuł 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mówi o tym, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następować powinny za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w następujących przypadkach:

 

  1. gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
  2. gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NPB z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Wniosek z tego taki, że transakcje, które nie wystąpiły za pomocą rachunku bankowego, a które przekroczyły wcześniej wspomniany limit są wyłączone z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w takiej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Zatem jeżeli najpierw zaliczono daną transakcje do kosztów podatkowych powyżej 15 000 zł, a płatność nastąpiła gotówką, to przedsiębiorca ma obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub w przypadku braku możliwości zmniejszenia tych kosztów – zwiększenia przychodów, w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Warto dodać, że nie należy się sugerować formą płatności jaka została przedstawiona na dokumencie źródłowym, ale jej faktyczna realizacja.

Omówiony limit transakcji gotówkowych nie znajdzie zastosowania w takich formach regulowania zobowiązań jak: kompensata, potrącenie, czy wymiana barterowa. Natomiast płatności dokonywane kartą płatniczą oraz płatności dokonywane poprzez systemy takie jak PayPal, PayU itd., będą spełniały wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

 

Autor: Kornelia Kiełtyka