Przewozy cross-trade – jak zmienił je Pakiet Mobilności?

Wdrożone w ostatnich miesiącach przepisy Pakietu Mobilności wprowadziły wiele zmian w sposobie i zasadach wykonywania przewozów międzynarodowych. Jednym z rodzajów transportu, o którym mówiło się w minionym okresie szczególnie dużo, były przewozy cross-trade. Czym jest transport określany jako cross-trade i jak wpłynęły na niego nowe regulacje prawne?

Cross-trade – co to?

Zrozumienie istoty przewozów cross-trade nie nastręcza większych trudności, ponieważ pod pojęciem tym skrywają się przewozy towarów pomiędzy dwoma krajami, w których dokonujący ich przewoźnik nie ma swojej siedziby. Transport cross-trade bywa dlatego określany również jako „duży kabotaż” lub „przerzut”.

Przykładem przewozów cross-trade będzie m.in. transport ładunku przez polskiego przewoźnika mającego siedzibę w Polsce pomiędzy Niemcami a Francją. W praktyce ten rodzaj transportu międzynarodowego występuje z reguły w połączeniu z innymi rodzajami przewozów, w szczególności przewozami bilateralnymi. Taka sytuacja będzie mieć miejsce, gdy na przykład kierowca z Polski jedzie z ładunkiem do Niemiec (przewóz bilateralny), gdzie następuje rozładunek towaru i załadunek nowego, po czym z Niemiec udaje się on do Francji (przewóz cross-trade). We Francji po rozładunku towaru z Niemiec kierowca dokonuje kolejnego załadunku i wraca do Polski (przewóz bilateralny).

Możliwość wykonywania przewozów cross-trade wynika z otwarcia się krajowych rynków europejskich, zapoczątkowanego układem Schengen i regulowanego przepisami unijnymi.  Wśród polskich firm transportowych transport cross-trade był w poprzednich latach jednym z głównych obszarów działalności, pozwalającym przewoźnikom zwiększać swoją konkurencyjność.

Przewozy cross-trade po zmianach wprowadzonych Pakietem Mobilności

Przewozy cross-trade, podobnie jak kabotaż, to dwa rodzaje przewozów międzynarodowych, które podlegają pod nowe przepisy dotyczące delegowania i minimalnego wynagrodzenia, wprowadzone Pakietem Mobilności na początku lutego 2022 r. Z ich stosowania wyłączony jest z kolei tranzyt i transport bilateralny.

W związku z objęciem transportu cross-trade nowymi regulacjami przewozy te wymagają:

  • dokonania zgłoszenia delegowanego kierowcy w systemie IMI;
  • wypłacania delegowanemu kierowcy wynagrodzenia zagranicznego, jakie obowiązuje w kraju, w którym wykonywał on swoją pracę, w wysokości odpowiadającej wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników tego państwa (kierowca z Polski wykonujący przewóz cross-trade na obszarze Niemiec powinien zatem otrzymać za czas pracy w tym kraju wynagrodzenie zgodne z niemieckimi stawkami);

Należy ponadto pamiętać, że zgodnie z treścią art. 21b ustawy o czasie pracy kierowców, obowiązującym od lutego br., kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Przewozy cross-trade nie mogą być już zatem uznawane za podróż służbową, za którą kierowcy przysługują niepodlegające opodatkowaniu diety i ryczałty za noclegi.

Przypominamy, że do takiego kierowcy w zakresie ustalania podstawy wymiaru:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych stosuje się przepisy dotyczące osób zatrudnionych w kraju i przebywających czasowo za granicą, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.

Przewozy typu cross-trade a kabotaż

W odróżnieniu od przewozów typu cross-trade kabotaż ogranicza się do transportu ładunków pomiędzy różnymi punktami odbioru znajdującymi się w obrębie tylko jednego państwa, innym jednak niż to, w którym zarejestrowany jest pojazd wykonujący taki przewóz. Kabotażem będzie zatem dostarczenie towarów z m.in. Berlina (Niemcy) do Hanoweru (również Niemcy) przez polskiego przewoźnika.  W tym przypadku miejsce załadunku i rozładunku znajdują się w tym samym kraju, natomiast przy przewozach typu cross-trade są to inne państwa (na przykład Niemcy – Francja).

Prowadzenie firmy transportowej z kancelarią LEGALTRANS

W ostatnich miesiącach branża transportowa została doświadczona nie tylko przez przepisy Pakietu Mobilności, ale i pandemię COVID-19 oraz wojnę za naszą wschodnią granicą, która poza destabilizacją sytuacji gospodarczej przyczyniła się także do odpływu kierowców ukraińskich. Wszystkie te czynniki wymusiły na polskich przewoźnikach konieczność szybkiego dostosowania się do nowej, wciąż dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Nasza kancelaria LEGALTRANS, jako ukierunkowana na obsługę prawną firm transportowych, aktywnie uczestniczyła i uczestniczy nadal w tym procesie. Zapewniamy naszym klientom kompleksową, stałą opiekę i wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności. Na bieżąco informujemy o nowych przepisach, pomagamy wdrażać w przedsiębiorstwie odpowiednie środki i szybko reagować na następujące zmiany. Objęcie stałą obsługą prawną gwarantuje także dostęp do wiedzy naszych specjalistów oraz szeroką pomoc w innych obszarach, m.in. księgowych, rachunkowych, czy związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców. Zapraszamy do kontaktu lub umówienia się na spotkanie w celu przedstawienia oferty dla Państwa firmy!