SLIM VAT – jak rozliczać faktury korygujące w 2021 r.?

Wraz z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać liczne zmiany upraszczające rozliczanie podatku VAT, wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”).  Pakiet, określany jako slim VAT jest odpowiedzią na szereg postulatów przedsiębiorców, wskazujących na potrzebę ułatwienia oraz unowocześnienia tychże regulacji. Jedna z wprowadzonych zmian odnosi się do sposobu rozliczania faktur korygujących. Jak w takim razie odbywa się to w roku 2021?

SLIM VAT – korekta in minus

Korekty faktur, określane jako korekty in minus obniżają podstawę opodatkowania oraz podatek VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania obniża się o:

 • kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 • wartość zwróconych towarów i opakowań,
 • zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 • wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Nowe przepisy odnoszące się do korekt in minus stosuje się także do faktur korygujących wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie dotyczą one natomiast sprzedaży dokumentowanych tylko paragonem fiskalnym, jeśli nabywca nie zażądał wystawienia faktury.

Korekta in minus – sprzedawca

Do końca 2020 r. przepisy regulujące korektę in minus (art. 29a ust. 13-14 ustawy o VAT) wskazywały, że gdy doszło do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy wskazanej na fakturze z wykazanym podatkiem, korekta mogła zostać dokonana pod warunkiem posiadania przez podatnika  potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Co ważne, podatnik musiał uzyskać takie potwierdzenie przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą. Jeśli uzyskanie potwierdzenia nastąpiło po terminie złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, podatnik mógł uwzględnić tę korektę za okres, w którym uzyskał potwierdzenie.

Po zmianach obowiązujących od 1 stycznia br. treść art. 29a ust. 13 brzmi następująco: „W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał”.

Wraz z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać liczne zmiany upraszczające rozliczanie podatku VAT, wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”).  Pakiet, określany jako slim VAT jest odpowiedzią na szereg postulatów przedsiębiorców, wskazujących na potrzebę ułatwienia oraz unowocześnienia tychże regulacji. Jedna z wprowadzonych zmian odnosi się do sposobu rozliczania faktur korygujących. Jak w takim razie odbywa się to w roku 2021?

SLIM VAT – korekta in minus

Korekty faktur, określane jako korekty in minus obniżają podstawę opodatkowania oraz podatek VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania obniża się o:

 • kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 • wartość zwróconych towarów i opakowań,
 • zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 • wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Nowe przepisy odnoszące się do korekt in minus stosuje się także do faktur korygujących wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie dotyczą one natomiast sprzedaży dokumentowanych tylko paragonem fiskalnym, jeśli nabywca nie zażądał wystawienia faktury.

Korekta in minus – sprzedawca

Do końca 2020 r. przepisy regulujące korektę in minus (art. 29a ust. 13-14 ustawy o VAT) wskazywały, że gdy doszło do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy wskazanej na fakturze z wykazanym podatkiem, korekta mogła zostać dokonana pod warunkiem posiadania przez podatnika  potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Co ważne, podatnik musiał uzyskać takie potwierdzenie przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą. Jeśli uzyskanie potwierdzenia nastąpiło po terminie złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, podatnik mógł uwzględnić tę korektę za okres, w którym uzyskał potwierdzenie.

Po zmianach obowiązujących od 1 stycznia br. treść art. 29a ust. 13 brzmi następująco: „W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał”.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. w odniesieniu do faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania VAT lub podatku należnego (korekty in minus) nie ma już zapisu mówiącego o konieczności uzyskania potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę towarów.

Sprzedawca, który wystawił fakturę in minus, może zatem obniżyć podstawę opodatkowania i VAT już w okresie wystawienia faktury korygującej, bez konieczności czekania na potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę.

Ważne: Wprawdzie wymóg posiadania potwierdzenia został zniesiony, to jednak sprzedawca, aby dokonać obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego za okres rozliczeniowy, w którym wystawił fakturę korygującą powinien spełnić łącznie następujące warunki:

 • uzgodnić warunki korekty z nabywcą/usługobiorcą,
 • spełnić uzgodnienie warunki dla obniżenia opodatkowania,
 • dysponować stosowną dokumentacją, z której będzie wynikać, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług
 • faktura korygująca musi być zgodna z posiadaną dokumentacją.

Jeśli podatnik w okresie, w którym wystawił fakturę korygującą, nie posiada jednak wymaganej dokumentacji, może on dokonać obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego dopiero za okres rozliczeniowy, w którym taką dokumentację uzyska.

Przez wskazywaną wyżej „dokumentację” należy rozumieć m.in. umowy, aneksy, dokumenty handlowe, e-maile, czy dowody zapłaty – wszelkie dokumenty, z których wynika, że obie strony znają i zgadzają się na nowe warunki.  Jest to katalog otwarty.

Korekta in minus – nabywca

Nabywca jest zobowiązany do rozliczenia korekty in minus w okresie, w którym uzgodnił on ze sprzedawcą warunki obniżenia opodatkowania, jeżeli ponadto warunki te przed upływem okresu rozliczeniowego zostały spełnione.

Jeżeli jednak warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały spełnione dopiero po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione – nabywca może dokonać zmniejszenia kwoty podatku naliczonego dopiero w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostaną spełnione.

Korekta in minus – przepisy przejściowe

Nowe przepisy dla korekt in minus, wprowadzone pakietem SLIM VAT stosuje się od 1 stycznia 2021 r. Co jednak ważne, podatnicy do końca br. wciąż mogą stosować „stare” przepisy dotyczące zasad rozliczania faktur korygujących – pod warunkiem uzgodnienia tego na piśmie jeszcze przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej in minus w roku 2021. 

SLIM VAT – korekta in plus

Art. 29a ust. 17 ustawy o VAT wskazuje, że gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Zasada ta jest także stosowana do korekt zwiększających podstawę opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT).  

W przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje (art. 29a ust. 18).

Jeśli korekta zwiększająca, odnosząca się do WNT wynika z przyczyn pierwotnych, czyli istniejących już w chwili wystawienia faktury, korektę ujmuje się w rozliczeniu VAT w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Korektę wynikającą z przyczyn następczych ujmuje się natomiast w deklaracji VAT w miesiącu wystąpienia przyczyny.

Źródło:

https://www.podatki.gov.pl/media/6939/objasnienia-slim-vat-23-04-2021.pdf

Sprzedawca, który wystawił fakturę in minus, może zatem obniżyć podstawę opodatkowania i VAT już w okresie wystawienia faktury korygującej, bez konieczności czekania na potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę.

Jeśli podatnik w okresie, w którym wystawił fakturę korygującą, nie posiada jednak wymaganej dokumentacji, może on dokonać obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego dopiero za okres rozliczeniowy, w którym taką dokumentację uzyska.

Przez wskazywaną wyżej „dokumentację” należy rozumieć m.in. umowy, aneksy, dokumenty handlowe, e-maile, czy dowody zapłaty – wszelkie dokumenty, z których wynika, że obie strony znają i zgadzają się na nowe warunki.  Jest to katalog otwarty.

Korekta in minus – nabywca

Nabywca jest zobowiązany do rozliczenia korekty in minus w okresie, w którym uzgodnił on ze sprzedawcą warunki obniżenia opodatkowania, jeżeli ponadto warunki te przed upływem okresu rozliczeniowego zostały spełnione.

Jeżeli jednak warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały spełnione dopiero po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione – nabywca może dokonać zmniejszenia kwoty podatku naliczonego dopiero w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostaną spełnione.

Korekta in minus – przepisy przejściowe

Nowe przepisy dla korekt in minus, wprowadzone pakietem SLIM VAT stosuje się od 1 stycznia 2021 r. Co jednak ważne, podatnicy do końca br. wciąż mogą stosować „stare” przepisy dotyczące zasad rozliczania faktur korygujących – pod warunkiem uzgodnienia tego na piśmie jeszcze przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej in minus w roku 2021. 

SLIM VAT – korekta in plus

Art. 29a ust. 17 ustawy o VAT wskazuje, że gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Zasada ta jest także stosowana do korekt zwiększających podstawę opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT).  

W przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje (art. 29a ust. 18).

Jeśli korekta zwiększająca, odnosząca się do WNT wynika z przyczyn pierwotnych, czyli istniejących już w chwili wystawienia faktury, korektę ujmuje się w rozliczeniu VAT w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Korektę wynikającą z przyczyn następczych ujmuje się natomiast w deklaracji VAT w miesiącu wystąpienia przyczyny.

Źródło:

https://www.podatki.gov.pl/media/6939/objasnienia-slim-vat-23-04-2021.pdf