Spółki komandytowe podatnikami CIT – co ze sprawozdaniem finansowym?

Od 2021 r. spółki komandytowe zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Zmiany te wywołały sporo emocji, a także doprowadziły do powstania wielu wątpliwości, zwłaszcza w zakresie rachunkowości. Dużych problemów przysporzył zapis, wskazujący, że status podatnika CIT spółki te zyskują z dniem 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r. Jak nowe przepisy odnoszą się do konieczności sporządzenia sprawozdania finansowego?

Dnia 1 stycznia 2021 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa zmieniająca), które przyznały spółkom komandytowym status podatników CIT. Zasadniczo zmiana ta nastąpiła z dniem 1 stycznia 2021 r., jednakże w ustawie znalazł się także przepis zezwalający na zastosowanie się do nowych regulacji dopiero od 1 maja br.

Status podatników CIT od 1 stycznia 2021 r.

W piśmie przygotowanym przez Ministerstwo Finansów czytamy, że gdy „spółka komandytowa, której rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2021 r., to termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (31 grudnia 2020 r. w przypadku gdy rok obrotowy równy się kalendarzowemu), pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikającym z art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej, tj. z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych”.

Ustawa zezwoliła jednak na możliwość późniejszego zastosowania się do nowych zasad, tj. z dniem 1 maja 2021 r. Wybór te należał do kierownika danej jednostki gospodarczej. Jeśli podjął on decyzję o przejściu na podatek CIT w późniejszym terminie, pociągało to za sobą obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia br.

 

Odroczenie stosowania przepisów do 1 maja 2021 r.  

Wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z powyższymi zapisami, dotyczyły przede wszystkim sprawozdania finansowego, które zgodnie z przepisami o rachunkowości powinno zostać sporządzone w pełnej formie po zamknięciu ksiąg rachunkowych. Czy w takim razie spółki komandytowe powinny na dzień 30 kwietnia 2021 r. sporządzić sprawozdanie finansowe oraz, czy miałoby być ono rocznym sprawozdaniem podlegającym zatwierdzeniu i publikacji?

Kiedy zamyka się księgi rachunkowe?

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy. Terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych wskazuje art. 12 ust. 2 ww. ustawy. Jest to odpowiednio:

1) na dzień kończący rok obrotowy,

2) na dzień zakończenia działalności jednostki,

3) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,

4) w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,

5)  na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,

6) na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,

7) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami

– nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Wyjaśnienia – sprawozdanie finansowe a przejście na CIT od 1 maja

Ważne: Zgodnie z zawartą w piśmie opinią, na spółce komandytowej, która została podatnikiem podatku CIT od 1 maja 2021 r., nie spoczywał obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r. 

 

Ministerstwo Finansów w piśmie do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów udzieliło odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące sprawozdania finansowego.

Czytamy również, że: „Rok obrotowy takiej spółki komandytowej, który zaczął się 1 stycznia  2021 r., będzie trwał do 31 grudnia 2021 r. i to za ten okres zostanie sporządzone sprawozdanie finansowe”.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej na dzień 30 kwietnia 2021 r. oraz ich otwarcie na 1 maja 2021 r. było wymagane jedynie dla celów podatkowych (technicznych), bez konieczności i obowiązku sporządzania sprawozdania.

 

Źródło:

https://www.podatki.gov.pl/cit/wyjasnienia/spolka-komandytowa-cit-i-rok-obrotowy/

https://www.pibr.org.pl/assets/meta/5514,Odpowied%C5%BA%20DWR%20do%20PIBR.pdf