Stawki maksymalne i minimalne podatku od środków transportowych na 2021 rok

Stawki maksymalne i minimalne podatku od środków transportowych na 2021 rok

W bieżącym roku obowiązują nowe stawki podatku od środków transportowych. Stawki maksymalne w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 3,9%, na co wpływ miał wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. Ile dokładnie wynoszą nowe stawki maksymalne i minimalne w 2021 r.?

Podatek od środków transportowych

Podatki od środków transportowych są zobowiązane płacić osoby fizyczne oraz prawne, będące właścicielami środków transportowych. Za właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Są nimi także posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu (art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Opodatkowaniu podlegają następujące środki transportowe (art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych):

 • Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony
 • Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony
 • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
 • Autobusy.

Stawki maksymalne na rok 2021

W komunikacie prezesa GUS czytamy, że „wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%)”. Wzrost ten nie pozostaje bez wpływu na górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które są ustalane corocznie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Do opłat tych zalicza się także podatki od środków transportowych. O ostatecznej wysokości podatków oraz opłat lokalnych decyduje jednak każda gmina w podejmowanej uchwale.

Stawki podatku od środków transportowych na 2021 r. prezentują się następująco:

 1. Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 880,77 zł
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1469,31 zł
 • powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1763,16 zł
 1. Samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej 12 ton – 3364,56 zł
 2. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2056,99 zł
 3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
 • do 36 ton włącznie – 2600,58 zł
 • powyżej 36 ton – 3364,56 zł
 1. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1763,16 zł
 2. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 • do 36 ton włącznie – 2056,99 zł
 • powyżej 36 ton – 2600,58 zł
 1. Autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 • mniejszej niż 22 miejsca – 2081,96 zł
 • równej lub większej niż 22 miejsca – 2632,17 zł.

Należy również pamiętać, że w odniesieniu do pojazdów z pkt. 1, 3, 5 i 7, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności ich wpływ na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia (art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki minimalne na rok 2021

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa także stawki minimalne dla środków transportowych. Są one zawarte w załączniku nr 1-3 do ww. ustawy. Stawki te znajdują się tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200001002/O/M20201002.pdf.

Za przeliczanie oraz określanie powyższych stawek minimalnych jest odpowiedzialny Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Do jego zadań w tym zakresie należy:

 • Przeliczenie stawek na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzający dany rok podatkowy
 • Ogłoszenie przeliczonych stawek w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim nie później niż do 31 października każdego roku.

W niektórych przypadkach zdarza się, że stawka maksymalna określona w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 ww. ustawy może być niższa niż stawki minimalne. W takiej sytuacji rada gminy jest zobowiązana do uchwalenia stawki podatku od środków transportowych w wysokości odpowiedniej stawki minimalnej.

 

Źródło:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200000625/O/M20200625.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200000673/O/M20200673.pdf