Ukryta dywidenda w polskim prawie podatkowym od 1 stycznia 2023 r.

„Ukryta dywidenda” to nowe pojęcie w przepisach prawa podatkowego, które zostanie wprowadzone do porządku prawnego 1 stycznia 2023 r. w ramach Polskiego Ładu. Regulacje te w największym zakresie odczują podmioty, które do dokonywania rozliczeń korzystały dotychczas z innych możliwości niż wypłata niestanowiącej kosztu uzyskania przychodu dywidendy, na przykład wypłacając prowizje uzależnione od zysku.

Ukryta dywidenda

Nowe zapisy dotyczące dywidendy zostaną wprowadzone do ustawy o CIT. W art. 16 ust. 1 od 1 stycznia 2023 r. pojawi się pkt 15b wskazujący, że za koszty uzyskania przychodów nie będzie uważać się „kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z tą spółką lub ze wspólnikiem tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę, z zastrzeżeniem ust. 1d i 1e”.

Przez podmiot powiązany należy natomiast rozumieć:

  1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny, powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  3. spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub
  4. spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także jej komplementariusza, lub
  5. spółkę jawną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne, a także jej wspólnika, lub 
  6. podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby mówić o ukrytej dywidendzie?

Koszty, o których mowa w wyżej przytoczonym przepisie zgodnie z art. 16 ust. 1d będą stanowić ukrytą dywidendę, jeżeli:

  1. wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
  2. racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 z podatnikiem, przy czym przy określaniu wysokości tych kosztów przepisy art. 11c i art. 11d stosuje się odpowiednio, lub
  3. koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

Przepisy wskazane w pkt 2 i 3 nie znajdą zastosowania, gdy suma kosztów stanowiących ukrytą dywidendę i poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będzie niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.

Z trzech wskazanych warunków najwięcej pytań, wątpliwości i emocji wzbudził pkt 3. W odniesieniu do tego zapisu 29 kwietnia 2022 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał pierwszą interpretację indywidualną o numerze 0111-KDIB1-1.4010.94.2022.2.JD. Sytuacja dotyczyła podatnika – właściciela trzech nieruchomości. Pierwszą nieruchomość nabył on już latach w 1997-2003. Pozostałe dwie zakupił później, odpowiednio w  2005 r. i 2012 r. Wszystkie od podmiotów niepowiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Utworzenie spółki (podatnika), która wynajmuje te nieruchomości, miało natomiast miejsce w 2004 r. Podatnik wystąpił dlatego z zapytaniem, czy w odniesieniu do tych nieruchomości znajdą zastosowanie przepisy o ukrytej dywidendzie, a dokładnie art. 16 ust. 1d pkt 3 ustawy o CIT. Zdaniem podatnika przytoczony przepis powinien znaleźć zastosowanie tylko w stosunku do pierwszej nieruchomości, a nie pozostałych dwóch, które nabyto już po utworzeniu spółki. Organ wydający interpretację zgodził się z tym stanowiskiem. W omawianej sytuacji objęcie jednej nieruchomości przepisami o ukrytej dywidendzie powoduje, że koszty najmu/dzierżawy tej nieruchomości nie mogą zostać potraktowane jako koszty uzyskania przychodu spółki.