Wiele zmian w przepisach w roku 2021 – czego dotyczą nowe regulacje prawne?

Każdy nowy rok to idealny moment na wprowadzenie wielu zmian, zwłaszcza tych odnoszących się do sfery prawnej. Na rok 2021 przewidziano m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych, SLIM VAT, czy wprowadzenie czwartego etapu PPK. Co dokładnie się zmieni?

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe są regulowane ustawą z 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jest to system współfinansowany przez pracowników, pracodawców oraz państwo, mający na celu gromadzenie oszczędności emerytalnych dla pracowników. PPK obowiązują już pracodawców zatrudniających odpowiednio więcej niż 250, 50 oraz 20 osób. Od 1 stycznia 2021 roku wdrożenie PPK jest obowiązkowe dla przedsiębiorców z IV etapu, czyli zatrudniających mniej niż 20 osób oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych, niezależnie od tego, ile osób zatrudniają. Może być to nawet tylko jeden pracownik. Wyjątek od wprowadzenia PPK dotyczy mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 osób, jednakże pod warunkiem, że zgodę na to wyrażą wszyscy pracownicy. W innym przypadku na pracodawcy ciąży obowiązek wdrożenia PPK.

Limit ulgi abolicyjnej

Ulga abolicyjna to jedna z ulg podatkowych, która została wprowadzona w roku 2008. Jest rozwiązaniem pomagającym uniknąć podwójnego opodatkowania w przypadku podatników, którzy uzyskali przychód za granicą RP, w jednym z państw, w których jako metodę unikania podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia. Od stycznia 2021 roku w związku ze zmianami przyjętymi przez sejm 28 października 2020 roku, wprowadzono limit dla ulgi abolicyjnej. Nowelizacja wskazuje, że odliczenie od podatku dochodowego kwoty ulgi będzie możliwe tylko w wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek, tj. 1360 zł.
Zmiany te dotkną w szczególności polskich rezydentów podatkowych, którymi są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce i spełniające jeden z warunków: przebywają one na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych, lub gospodarczych.

CIT dla spółek komandytowych i jawnych

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi do roku 2020, przychody wspólników spółek jawnych oraz komandytowych były opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych, oraz fizycznych. Rok 2021 przyniósł jednak w tym zakresie spore zmiany, budzące liczne kontrowersje.

Wraz z dniem 1 stycznia 2021 spółki komandytowe stały się płatnikami podatku CIT, któremu do tej pory podlegały jedynie spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku spółek jawnych staną się one płatnikami CIT tylko wtedy, gdy tworzący je wspólnicy nie będą osobami fizycznymi oraz gdy spółka nie złoży odpowiedniego oświadczenia. Przepisy zezwalają na zwolnienie komandytariusza z części przychodów. Może być to 50%, jednak nie więcej niż 60 tysięcy. Komplementariusz będzie mógł uniknąć podwójnego opodatkowania poprzez odliczenie podatku od dywidendy o zapłacony wcześniej CIT.

Przepisy obowiązują od 1 stycznia, jednakże spółki komandytowe mogą nie stosować ich do 30 kwietnia 2021 roku. Wprowadzenie nowych zasad od 1 maja br. będzie wymagało otwarcia nowych ksiąg rachunkowych.

Pakiet SLIM VAT

Pakiet określany jako SLIM VAT  (Simple local and modern VAT) to liczne rozwiązania, mające za zadanie uproszczenie rozliczeń podatku VAT dla jego podatników. Do najważniejszych regulacji zawartych w nowelizacji należy zaliczyć m.in.:

  • Brak obowiązku potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus. Obniżenie podatku VAT przez sprzedawcę, który w okresie rozliczeniowym wystawił fakturę in minus, będzie możliwe wtedy, gdy: posiada on dokumentację, z której wynika, że uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania oraz gdy faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. Na nabywcy ciąży natomiast obowiązek obniżenia VAT naliczonego z faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym uzgodniono warunki obniżenia opodatkowania.
  • Możliwość przedłużenia odliczenia VAT dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się miesięcznie. Zgodnie ze zmianami, okres ten został wydłużony z 3 do 4 miesięcy.
  • Spójne kursy walut obowiązujące dla podatku dochodowego i rozliczeń VAT.
  • Zwiększenie nieewidencjonowanego limitu na prezenty z kwoty 10 zł na 20 zł (prezenty o małej wartości).
  • Ułatwienia dla eksportu. Od 1 stycznia 2021 roku wydłużeniu uległ termin wywozu towaru, na poczet którego została uiszczona zaliczka. W poprzednim stanie prawnym, eksporter, który otrzymał taką zaliczkę był zobowiązany do wywozu towaru w ciągu 2 miesięcy od jej otrzymania. W innym przypadku ciążył na nim obowiązek wykazania zaliczki w deklaracji VAT ze stawką podatku przyjmowaną w Polsce. Obecnie, termin ten zwiększył się z 2 do 6 miesięcy.

CIT „Estoński”

CIT „Estoński” jest rozwiązaniem kierowanym do małych oraz średnich spółek kapitałowych, w których przychody nie przekraczają 100 mln zł, a udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Spółka nie może posiadać także udziału w innych podmiotach, musi zatrudniać co najmniej 3 osoby (z wyłączenie udziałowców) i ponosić nakłady inwestycyjne, a jej przychody pasywne nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej. Są to kryteria, które muszą zostać spełnione łącznie.

CIT „Estoński” zwalnia spółkę, która wypracowała zysk z obowiązku płacenia podatku od osiągniętej kwoty. Podatek nie jest wymagany od razu, a dopiero wtedy, gdy spółka wypłaci zysk w formie dywidendy dla udziałowców.

Ryczałt dla większej liczby zawodów

Rok 2021 to także korzystne zmiany dla osób, które rozliczają się lub planują rozliczać się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Kluczowe regulacje obejmują:

  • Obniżenie stawki dla wolnych zawodów z 20% na 17%
  • Wprowadzenie nowej stawki 15% dla niektórych zawodów, m.in. programistów, fotografów, czy architektów
  • Podwyższenie limitu przychodów pozwalających na skorzystanie z ryczałtu z 250 tys. euro do 2 mln euro
  • Zmiana (rozszerzenie) definicji wolnych zawodów.