Zmiany dla importerów w prawie celnym. Czego jeszcze dotyczą nowe przepisy?

8 kwietnia 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania koncentrują się przede wszystkim na ujednoliceniu i usprawnieniu wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych. Nowelizacja obejmuje ponadto zmiany w opłatach paliwowych i opłatach emisyjnych w związku z importem towarów.

Jak wskazuje szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, zmiany te mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przywozem towarów oraz odformalizowanie procedur w sprawach celnych.

Należy zaznaczyć, że nowelizacja, poza prawem celnym, obejmuje także szereg innych ustaw. Są to m.in. przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, czy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Import towarów – zmiany dla importerów

Po nowelizacji, w przypadku importu towarów, właściwe organy będą prowadzić tylko jedno postępowanie dla określenia:

·        Należności celnych

·        Podatku od towaru i usług

·        Podatku akcyzowego

·        Opłaty paliwowej i emisyjnej

Postępowanie będzie prowadzić zatem do wydania tylko jednej decyzji dla wszystkich wymaganych opłat oraz należności.

Przed nowelizacją, decyzje określające należności celne od importowanych towarów były wydawane na podstawie przepisów prawa celnego. W odniesieniu do należności podatkowych stosowano natomiast przepisy ordynacji podatkowej. Wydawał je naczelnik urzędu skarbowego, który w zależności od rodzaju wymaganych opłat, działał jako organ celny lub organ podatkowy. Każde z rozstrzygnięć, mimo że dotyczące tego samego stanu faktycznego, było zatem wynikiem przeprowadzenia dwóch odrębnych postępowań.

Jakie korzyści wiążą się z takim rozwiązaniem? Wskazuje się, że nowe przepisy ograniczą koszty zarówno po stronie izb skarbowych, jak i importerów. Co więcej, nowelizacja ma także na celu usprawnienie działalności importowej oraz szybszą obsługę celną importerów.

Pozostałe zmiany w imporcie towarów obejmują:

  • Odformalizowanie procedury wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji, składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Za prowadzenie wykazu oraz podjęcie decyzji o wpisie będzie odpowiedzialny szef KAS.
  • Odformalizowanie wpisu na listę agentów celnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na taki wpis dla osób nim zainteresowanych.
  • Ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego.
  • Możliwość nadawania numeru PESEL osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT oraz nie posiadają zameldowania na terytorium RP. Zmiany te będą korzystne przede wszystkim dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Zmiany w opłatach paliwowych i emisyjnych

Wprowadzone zmiany dostosują przepisy regulujące opłatę paliwową do przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Zwrot opłaty paliwowej będzie mógł nastąpić w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego, na wniosek osoby uprawnionej.

W przepisach nowelizujących wskazano ponadto, że organem właściwym do przyjmowania informacji o opłacie emisyjnej przy imporcie paliw silnikowych zostanie naczelnik urzędu celno-skarbowego, który zastąpi naczelnika urzędu skarbowego.

Nowelizacja dla gier hazardowych

Zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w nowelizacji, uproszczeniu mają ulec także procedury prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych. Przekazywanie informacji określonych w ustawie będzie mogło odbywać się za pomocą środków elektronicznych.

Zatwierdzaniem wpisów do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych będzie zajmował się upoważniony organ KAS. Naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy do prowadzenia czynności audytowych zostanie natomiast upoważniony do nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych, którzy nie przestrzegają przepisów ustawy.

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:

·        art. 13 (wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.)

·        art. 12 (wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.)

 

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-prawo-celne-z-podpisem-prezydenta