E-księgowość nowym obowiązkiem podatników

Cyfryzacji w administracji publicznej ciąg dalszy. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur, który ma stać się obligatoryjny co do zasady od 1 lipca 2024 r., to tylko jeden z jej przejawów. Podatników w najbliższych latach czeka również obowiązkowa e-księgowość. Co dokładnie to oznacza i kiedy planowane zmiany mają wejść w życie?

E-księgowość – na czym ma polegać?

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw nakłada na podatników podatków dochodowych nowy obowiązek, w postaci konieczności prowadzenia:

  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ksiąg rachunkowych,
  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

w formie elektronicznej, przy użyciu odpowiednich programów komputerowych.

Będą oni zobligowani w dodatku do tego, aby przesyłać je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu złożenia zeznania bądź deklaracji. Taki przesył również ma odbywać się drogą elektroniczną, w postaci ustrukturyzowanej.

E-księgowość nie dla wszystkich

Obowiązek prowadzenia ksiąg w formie elektronicznej i przesyłania ich właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie będzie dotyczył wszystkich podatników podatków dochodowych:

Pod zwolnienie podlegają podatnicy, którzy:

  • prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów,
  • mogą składać zeznanie w postaci papierowej i osiągają wyłącznie przychody wolne od podatku oraz nie są zobowiązani do sporządzania określonych w przepisach o PIT deklaracji lub informacji (art. 27a ustawy o CIT),
  • korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o CIT (m.in. jednostki budżetowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, podmioty zarządzające aktywami, kasy zapomogowo-pożyczkowe, państwowe fundusze celowe, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ), z wyjątkiem fundacji rodzinnych.

Od kiedy będzie trzeba przesyłać księgi do urzędu skarbowego?

W zakresie terminów przesyłania ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych i ewidencji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego nastąpiły pewne zmiany, wprowadzone ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nowe przepisy mają zacząć obowiązywać według następującego harmonogramu:

Osoby fizyczne:

Pierwsze przesłanie ksiąg, ewidencji i wykazów wynikających z ustawy o PIT i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, powinno nastąpić za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu: 31 grudnia 2025 r. (dotyczy podatników wysyłających ewidencje JPK_VAT) albo 31 grudnia 2026 r. (w pozostałych przypadkach).

Osoby prawne:

Pierwsze przesłanie ksiąg, do prowadzenia których zobowiązane są osoby prawne (CIT), odbędzie się za rok podatkowy (w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – rok obrotowy), rozpoczynający się po dniu: 31 grudnia 2024 r. (podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi, jeżeli wartość przychodu uzyskanego w roku poprzednim była wyższa niż równowartość 50 mln euro), 31 grudnia 2025 r. (podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi, zobowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT) albo 31 grudnia 2026 r. (w pozostałych przypadkach).

W pierwszej kolejności zmiany dotkną tym samym podmioty o odpowiedniej do wdrożenia niezbędnych rozwiązań zdolności finansowej – grupy kapitałowe, podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i spółki niebędące osobami prawnymi, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim, odpowiednio roku podatkowym albo roku obrotowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro. Najpóźniej do prowadzenia e-księgowości i przesyłania ksiąg naczelnikowi urzędu skarbowego zobligowani zostaną natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także pozostali podatnicy podatku od osób prawnych oraz spółki niebędące osobami prawnymi, którzy nie wysyłają ewidencji JPK_VAT. Nastąpi to dopiero za rok podatkowy, rozpoczynający się po 31 grudnia 2026 r.

 

Źródło:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-21840570

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-ustawy-o-podatku-19168023