PIT-2 w 2024 roku – co to za deklaracja i kiedy jest wymagana?

Jeszcze do końca 2022 roku PIT-2 był wyłącznie oświadczeniem pracownika, które składał on swojemu pracodawcy dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na początku ubiegłego roku w formularzu tym wprowadzono jednak istotne zmiany. Kto jest w takim razie obecnie upoważniony do składania PIT-2, kiedy należy to zrobić i jakie informacje wykazuje się na tej deklaracji?

Istota PIT-2 pozostała niezmieniona. Oznacza to zatem, że nadal jest to formularz składany w celu obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz potwierdzenia, że ma się prawo do korzystania z ulgi podatkowej, inaczej – kwoty zmniejszającej podatek. Pracodawca, podczas ustalania wysokości opłacanych zaliczek, jest bowiem uprawniony, by pomniejszać je każdego miesiąca o kwotę zmniejszającą podatek, którą ustala się na podstawie kwoty wolnej od podatku.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł, ustanawiając tym samym kwotę zmniejszającą podatek na 3600 zł w skali roku (30 000 x 12%) i 300 zł miesięcznie (3600/12 miesięcy).

Kto składa PIT-2?

Na skutek wprowadzonych w minionym roku zmian doszło do rozszerzenia kręgu osób, które są upoważnione do występowania z deklaracją PIT-2.

Sugeruje to już sama, zmieniona nazwa, która obecnie brzmi: „OŚWIADCZENIA / WNIOSKI podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”, a nie, jak miało to miejsce wcześniej: „OŚWIADCZENIE pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”.

Oznacza to tym samym, że obowiązek składania deklaracji PIT-2 nie spoczywa już tylko na pracownikach, czyli osobach pozostających w stosunku pracy, ale został on rozszerzony również na osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia i umowa o dzieło), umów o zarządzanie (członkowie zarządu) oraz będących na kontraktach menadżerskich. W grupie uprawnionych do składania PIT-2 mieszczą się ponadto emeryci i renciści oraz osoby odbywające praktyki absolwenckie lub staże uczniowskie.

PIT-2 nawet u 3 pracodawców

Przed 2022 rokiem PIT-2 można było składać wyłącznie u jednego pracodawcy. Jednak od roku przepisy dopuszczają, by deklarację składać w maksymalnie trzech różnych miejscach, a zatem u trzech różnych pracodawców (płatników), w zależności od liczby miejsc zatrudnienia.

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek, wynosząca 300 zł, podlega w takiej sytuacji odpowiedniemu podziałowi. Jeśli podatnik składa deklarację PIT-2 u dwóch płatników, wynosi ona po 150 zł (1/24 kwoty zmniejszającej podatek), natomiast jeśli u trzech – po 100 zł (1/36 kwoty zmniejszającej podatek). W razie składania deklaracji PIT-2 tylko u jednego płatnika może on oczywiście dokonać pomniejszenia w pełnej wysokości, a więc 300 zł (1/12 kwoty zmniejszającej podatek).

Kiedy trzeba złożyć PIT-2?

Obecnie podatnik może, co do zasady, złożyć formularz PIT-2 w dowolnym momencie, również w trakcie trwania roku.

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek podatnika nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym PIT-2 został złożony. Inne terminy obowiązują natomiast organy rentowe, które powinny uwzględnić PIT-2 w okresie do dwóch miesięcy.

Jeśli PIT-2 został już złożony i wykazane w nim dane, będące podstawą do ustalania wysokości miesięcznych zaliczek na podatek, nie uległy zmianie, nie ma konieczności, by każdego roku ponawiać oświadczenie. Będzie to jednak wymagane, gdy do takich zmian dojdzie oraz w momencie zmiany pracodawcy – wtedy też PIT-2 powinien spłynąć do nowego płatnika przed otrzymaniem przez pracownika pierwszego wynagrodzenia za pracę.

Corocznie (przed wypłatą pierwszego w danym roku wynagrodzenia) trzeba składać z kolei wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy.

Nowy wzór formularza PIT-2

Od ubiegłego roku obowiązują nowe wzory formularza PIT-2 – PIT-2 (9). Zmieniła się, co już sygnalizowaliśmy, nie tylko jego nazwa, ale i poszczególne bloki (A – K), uwzględniające zarówno oświadczenia, jak i wnioski.

Obejmują one w szczególności:

  • oświadczenie podatnika w sprawie pomniejszenia miesięcznej zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, w tym w przypadku składania go innym płatnikom,
  • oświadczenie podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
  • oświadczenie podatnika w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
  • oświadczenie podatnika w sprawie określonych zwolnień wynikających z ustawy o PIT, takich jak ulga dla rodzin 4+,
  • wniosek podatnika o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
  • wniosek o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu,
  • wniosek w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.