Ulga termomodernizacyjna – komu przysługuje i na jakich warunkach?

Ulga termomodernizacyjna to jedno z rozwiązań przewidzianych dla podatników, którzy zdecydowali się na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w swoim domu. Jeśli w 2021 roku ponieśli oni na ten cel określone wydatki, mogą następnie dokonać odpowiednich odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym. Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej jest jednak możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków.

Czego dotyczy ulga termomodernizacyjna?

Pod pojęciem „termomodernizacja” skrywają się wszelkiego rodzaju ulepszenia, które zmniejszają zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych, a także straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła. Termomodernizacja może polegać także na wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła oraz całkowitej lub częściowej zamianie źródła energii na źródło odnawialne. Mieszczą się w tym również wydatki ponoszone na pompy ciepła, fotowoltaikę oraz klimatyzację z funkcją grzania. 

Wszystkie usługi, urządzenia i materiały budowlane, które podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej, znajdują się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą przewidzianą wyłącznie dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, w tym domów w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, jeżeli osiągają oni dochody opodatkowane podatkiem PIT, niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Do skorzystania z ulgi będą zatem uprawnieni podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Możliwość dokonania odliczeń nie przysługuje natomiast najemcom.

Aby udokumentować prawo do ulgi, należy posiadać fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT lub fakturę zawierającą podatek od wartości dodanej wystawioną przez podmiot z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. A zatem ulga przysługuje tej osobie, na którą wystawiono fakturę. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów nie ma jednak znaczenia, na którego z małżonków będących współwłaścicielami budynku wystawiono fakturę, a ponadto, w jakich proporcjach odliczyli oni kwotę poniesionych wydatków.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Najważniejsze warunki, które uprawniają określone podmioty do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej to:

  • Budynek został oddany do użytku (nie może znajdować się na etapie budowy).
  • Wydatki muszą dotyczyć przedsięwzięcia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Jeżeli inwestycja nie zostanie ukończona w tym okresie, ulga podlega zwrotowi.
  • Wydatki nie zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków publicznych: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej bądź zwrócone w jakiejkolwiek formie.
  • Wydatków nie zaliczono do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.
  • Właściciel lub współwłaściciel budynku posiada fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia z VAT-u.

Wydatki zawsze należy rozliczać w roku, w którym zostały one poniesione. Nie jest dozwolone, aby przenosić ich rozliczenie na następny rok. W sytuacji, w której po skorzystaniu z ulgi podatnik w kolejnych latach otrzymałby dotację lub dofinansowanie na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, powinien uwzględnić otrzymane kwoty w swoich przychodach podlegających opodatkowaniu.

Jaka jest maksymalna wysokość ulgi termomodernizacyjnej oraz jak należy dokonywać obliczeń?

Maksymalna wysokość ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 tys. złotych. Kwota ta dotyczy wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynku przez jego właściciela lub współwłaściciela.

Ulgę odlicza się w zeznaniu podatkowym od dochodu lub przychodu (PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28), do którego należy dołączyć także załącznik PIT/O, czyli informację o odliczeniach.

W odliczeniu uwzględnia się kwotę wraz z podatkiem VAT (jeśli wydatki były nim opodatkowane), pod warunkiem, że nie został on już odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli dochód podatnika jest niższy niż ponoszone wydatki, należy uwzględnić je w następnych latach. Nie można rozliczać ich jednak przez okres dłuższy niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.