e-TOLL – ulga w podatku dochodowym

20 maja 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą ulgę e-TOLL w podatku dochodowym. Ulga ta obowiązuje od 29 czerwca br. Na czym polega, komu przysługuje i kiedy możemy z niej skorzystać? Jak dokonać odliczenia?

Z działającego od czerwca br. nowego systemu poboru opłat e-TOLL obowiązkowo korzystają obecnie pojazdy ciężkie o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Elektroniczne naliczanie opłat za przejazdy wybranymi odcinkami dróg płatnych wymaga rejestracji w systemie oraz przystosowania tych pojazdów w odpowiednie urządzenia: OBU lub ZSL. Tutaj zachęcamy do skorzystania oferty naszego partnera – LEGAL TELEMATICS. Przypomnijmy, że termin, do którego należy tego dokonać, upływa już za miesiąc, 30 września br. – wtedy też nastąpi wygaszenie wciąż funkcjonującego obok e-TOLL systemu viaTOLL.

Czego dotyczy ulga e-TOLL?

Ulga e-TOLL pozwala na odliczenie od dochodu (przychodu) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej za 2021 r.:

  1. Wydatków poniesionych na nabycie urządzenia pokładowego (OBU) lub zewnętrznego systemu lokalizującego (ZSL), niezbędnych w celu przystosowania floty do nowego systemu poboru opłat.
  2. Opłat poniesionych z tytułu umowy na obsługę ZSL lub OBU.
  3. Opłat poniesionych z tytułu umowy leasingu, najmu, dzierżawy ZSL lub OBU bądź innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której urządzenia te są używane.

Jakie zasady obowiązują przy uldze e-TOLL?

Podatnicy PIT mogą odliczyć ulgę:

  • od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych,
  • od dochodu opodatkowanego według stawki 19%,
  • od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • według skali podatkowej.

Podatnicy CIT odliczają ulgę:

  • od dochodu opodatkowanego stawką 9%,
  • od dochodu opodatkowanego stawką 19%.

Odliczeniu w ramach ulgi e-TOLL podlegają jedynie wydatki, jakie podatnik poniósł w 2021 r. Ulga uwzględnia wydatki i opłaty netto, bez podatków od towarów i usług.

Przedsiębiorca może dokonać odliczenia wydatków poniesionych na urządzenia i opłaty również  wtedy, gdy zostały one uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu.

Wysokość ulgi e-TOLL

Każdy przedsiębiorca może dokonać odliczenia wydatków i opłat do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł (maksymalna wysokość ulgi to 500 zł netto na każdy pojazd) oraz liczby systemów ZSL lub OBU.

Należy jednak pamiętać, że liczba urządzeń i systemów nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd, za który została zapłacona opłata elektroniczna z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia. Aby móc dokonać odliczenia, pojazd, w którym zainstalowano takie urządzenie, musi zatem wykonać w br. co najmniej jeden opłacony przejazd.

W praktyce, jeśli kierowca poniósł wydatek rzędu przykładowo 800 zł na jedno urządzenie do jednego pojazdu, zgodnie z przyjętymi zasadami może odliczyć on jedynie 500 zł (górny limit ulgi), a nie całe 800 zł. Jeśli jednak zmieściłby się on w kwocie 500 zł, wtedy ulga obejmuje wszystkie poniesione koszty.

Sposób dokonania odliczenia ulgi e-TOLL

Osoby będące podatnikami PIT dokonują odliczenia ulgi e-TOLL w zeznaniu składanym za 2021 r. Ulgę odlicza się od ustalonego za ten roku dochodu (przychodu).

Podatnicy CIT dokonują odliczenia w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym ponieśli wydatki i opłaty. Odliczenia można dokonać również w zeznaniu składanym za rok podatkowy, obejmującym 31 grudnia 2021 r. Taka sytuacja dotyczy podatników CIT, u których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy.