Doradztwo transportowe

Reprezentacja przed organami podatkowymi jak US, UKS, UC, PIP czy ZUS

Kontrola wszczynana jest z urzędu poprzez doręczenie kontrolowanemu lub pełnomocnikowi do spraw kontroli upoważnienia do jej przeprowadzenia. Inicjatywa przeprowadzenia kontroli podatkowej należy zatem do organu podatkowego; podatnik nie ma możliwości wszczęcia kontroli podatkowej na własny wniosek. Organy podatkowe mają obowiązek uprzedzenia podmiotu kontrolowanego o kontroli. Powiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli doręcza się na co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Kontrolujący ma obowiązek okazania kontrolowanemu legitymacji służbowej oraz doręcza mu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wszczęcie kontroli „na legitymację”; w takim przypadku kontrolujący ma obowiązek dostarczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w przeciągu 3 dni od jej wszczęcia. Kontrola podatkowa wpisywana jest do książki kontroli prowadzonej przez podatnika.

Zastępstwo procesowe przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Podczas kontroli drogowej, Inspektor działa na zasadzie uznania administracyjnego. Organ nakłada decyzję, od niniejszej decyzji służy stronie Odwołanie (w terminie 14 dni – do organu nadrzędnego). Organ nadrzędny może: Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Podczas kontroli drogowej, Inspektor działa na zasadzie uznania administracyjnego. Organ nakłada decyzję, od niniejszej decyzji służy stronie Odwołanie (w terminie 14 dni – do organu nadrzędnego). Organ nadrzędny może:

  • utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję
  • uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo w części i orzeka co do istoty sprawy
  •   albo uchylając tą decyzję – umarza postępowanie I instancji, umorzyć postępowanie odwoławcze.

Następnie, na prawomocną decyzję organu wyższej instancji przysługuję nam skarga do WSA (w terminie 30 dni). Na orzeczenie WSA, przysługuje nam środek odwoławczy do NSA

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencje wspólnotowe

Kontrola wszczynana jest z urzędu poprzez doręczenie kontrolowanemu lub pełnomocnikowi do spraw kontroli upoważnienia do jej przeprowadzenia. Inicjatywa przeprowadzenia kontroli podatkowej należy zatem do organu podatkowego; podatnik nie ma możliwości wszczęcia kontroli podatkowej na własny wniosek. Organy podatkowe mają obowiązek uprzedzenia podmiotu kontrolowanego o kontroli. Powiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli doręcza się na co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Kontrolujący ma obowiązek okazania kontrolowanemu legitymacji służbowej oraz doręcza mu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wszczęcie kontroli „na legitymację”; w takim przypadku kontrolujący ma obowiązek dostarczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w przeciągu 3 dni od jej wszczęcia. Kontrola podatkowa wpisywana jest do książki kontroli prowadzonej przez podatnika.