Jednorazowa amortyzacja w 2017 roku

Z dniem 12 sierpnia 2017 roku weszła w życie zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, która dotyczy jednorazowej amortyzacji. Nowelizacja tej ustawy daje możliwość podatnikowi wyżej wspomnianych ustaw na dokonanie jednorazowej amortyzacji środków trwałych, na które w danym roku podatkowym wyniosły minimum 10 000 zł, ale nie przekroczyły wartości 100 000 zł. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółek niebędących osobami prawnymi limit 100 000 zł odnosi się do wszystkich wspólników danej spółki.

Trzeba zaznaczyć, że nowelizacja ta dotyczy tylko i wyłącznie nowych fabrycznie środków trwałych, które podlegają grupom 3 – 6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, a także wartości niematerialnych i prawnych do wysokości nieprzekraczających równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych. Przeliczenie kwoty euro, należy ustalić zgodnie z średnim kursem NBP z pierwszego dnia roboczego miesiąca października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Aby móc skorzystać z jednorazowej amortyzacji środek trwały powinien spełniać jeden z następujących warunków:
1) wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł,
2) łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza kwotę 3 500 zł.

Obok zwiększenia limitu jednorazowej amortyzacji podatnicy nabyli prawo do zaliczania w koszty podatkowe dokonanych wpłat (zaliczek) na poczet fabrycznie nowych środków trwałych, które w przyszłych okresach zostaną dostarczone do przedsiębiorstwa. W takim przypadku limit 100 000 zł będzie dotyczył kwoty odpisu amortyzacyjnego oraz dokonanej przez przedsiębiorcę zaliczki na przyszły środek trwały.

Pomimo tego, że nowelizacja weszła w życie w sierpniu omawiany limit dotyczy środków trwałych nabytych już od 1 stycznia 2017 roku, a także wpłat na poczet przyszłych środków dokonanych po tym terminie.

Ze zmiany w amortyzacji podatkowej mogą skorzystać również mali podatnicy, czyli tacy podatnicy u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w ostatnim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro – jest to tzw. jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis.

 

Autor: Kornelia Kiełtyka