Opodatkowanie aportów przedsiębiorstw – ZMIANY!

W związku z uszczelnianiem systemu podatkowego Ministerstwo Finansów Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziło zmiany w zasadach opodatkowania aportów – PIT (art. 17 ust.1 pkt 9); CIT (art. 12 ust. 1 pkt 7). Zmiany maja na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

 

Od stycznia 2017 r. wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego, jest równoznaczne z tym, że przychodem podatkowym dla podmiotu wnoszącego aport, będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku – wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Do końca 2016 roku przychodem dla wspólnika była tylko wartość nominalna udziałów (akcji) objętych w zamian za wniesiony wkład. Istotne uszczelnienie przepisów w tym zakresie polega na tym, że przychodem dla podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny do spółki będzie wartość rynkowa tego aportu.

 

Jeżeli w trakcie kontroli organu podatkowego okaże się, że wartość wkładu wpisana do umowy jest niższa od wartości rynkowej, albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, wówczas organ podatkowy będzie miał prawo weryfikować i porównywać wartość wniesionego wkładu do wartości rynkowej określonej na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. W celu wyeliminowania ryzyka podatkowego w tym zakresie, podmiot wnoszący aport do spółki, powinien zabezpieczyć się rzetelną wyceną rzeczoznawcy majątkowego. Może ona być dowodem pozwalającym uniknąć sporów z organem podatkowym w zakresie ustalania wartości rynkowej wnoszonego wkładu.
Co za tym idzie od stycznia 2017 r. nie ma znaczenia jaka część wnoszonego wkładu przeznaczona jest na kapitał podstawowy spółki, a jaka na zapasowy (agio), gdyż przychodem na gruncie podatku dochodowego dla wspólnika będzie zawsze wartość rynkowa wkładu określona w umowie lub statucie. Takie rozróżnienie nadal może mieć znaczenie dla podatku od czynności cywilnoprawnych PCC, gdzie opodatkowaniu podlega tylko ta część wkładu, która podwyższa kapitał zakładowy.

 

Do końca 2017 r. wniesienie aportem do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części traktowane jest na preferencyjnych zasadach, gdyż są neutralne podatkowo. To jednak ma ulec zmianie od stycznia 2018 r. Minister Finansów planuje objąć tego typu aporty małą klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania. Prawdopodobnie przyczyną objęcia tego typu aportów klauzulą jest spowodowane faktem, że transakcje tego typu były wykorzystywane do tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej. Przy nowym stanie prawnym fiskus będzie badał, czy przeprowadzony aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części był podyktowany reorganizacją przedsiębiorstwa i czy jest uzasadniony biznesowo. Jeżeli uzna, że był on podyktowany jedynie zamiarem uniknięcia opodatkowania, to zażąda daniny.

 

Autor: Marlena Jesionowska

Główna Księgowa