Stawki ryczałtu w roku 2021

Począwszy od 1 stycznia br., zmieniły się przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym roku korzystanie z ryczałtu stało się atrakcyjniejsze, a także dostępne dla szerszej grupy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych należy do jednej z form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Charakterystyczne dla ryczałtu jest to, że za podstawę opodatkowania uznaje się przychód, niepomniejszony o uzyskane w danym okresie koszty uzyskania przychodu.

W zależności od wykonywanego zawodu (działalności gospodarczej), obowiązują inne stawki opodatkowania przychodów. Na rok 2021 jest to odpowiednio: 17%, 15%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Ryczałt w 2021 r. – co się zmieniło?

 1. Rozszerzenie definicji wolnego zawodu

Od 1 stycznia br. rozszerzono definicję wolnego zawodu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, wolny zawód obejmuje – pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Jest to nowa, pełna lista i definicja zawodów, które od 1 stycznia 2021 r. są kwalifikowane do tzw. wolnych zawodów.

Zmiana definicji wolnego zawodu odnosi się także do istniejącego przed 2021 r. zastrzeżenia, zgodnie z którym wykonywanie działalności w ramach wolnego zawodu nie dotyczyło działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej – obecnie zapis ten został usunięty z ww. definicji.

 1. Większy limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wraz z początkiem 2021 r. podniesiono także limit przychodów, którego przekroczenie uniemożliwiało korzystanie z ryczałtu. Do końca 2020 r. wynosił on 250 000 euro. Obecnie są to 2 000 000 euro.

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 1. a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
 2. b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów. (art. 6 ust. 4 ww. ustawy)

 1. Stawki ryczałtu w 2021 r.

 

 • Obniżono stawkę ryczałtu dla podmiotów wykonujących wolne zawody z 20% do 17%.
 • Podatnicy osiągający przychody z działalności wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od 1 stycznia 2021 r. zostali objęci mniejszą stawką ryczałtu – z 17% na 15%. Zmiana ta dotyczy przychodów ze świadczenia usług takich jak m.in.: reprodukcja komputerowych nośników, pośrednictwo w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów dla nich, czy pośrednictwo w sprzedaży hurtowej.
 • Stawka 10% dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1) – przed zmianami ich uzyskanie wyłączało możliwość korzystania z ryczałtu.
 • 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu m.in.: wynajmu i dzierżawy wyszczególnionych pojazdów, świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem, wykonywania usług w zakresie prac rozwojowych i badań naukowych.
 • Stawka 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 5) utrzymała takie same przychody, z tym że do listy dodano: przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów oraz wszystkie przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91).

Zakres stawek 5,5%, 3% i 2% nie uległ natomiast zmianie.

Wysokość stawek wraz z wyszczególnieniem wszystkich rodzajów podlegających pod nie przychodów zawiera art. 12 ww. ustawy.

 1. Ryczałt wpłacany kwartalnie

Przed 2021 r. możliwość wpłacania ryczałtu kwartalnie dotyczyła podatników rozpoczynających prowadzenie działalności oraz podatników, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Wraz z początkiem br. limit ten zwiększono do 200 000 euro, co po przeliczeniu na złote daje 903 060 zł.