Nowelizacja ustawy o elektromobilności

Pod koniec ubiegłego roku w życie weszła ustawa z dnia 2 grudnia o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Jedne z najważniejszych z wprowadzonych zmian to nowe zasady ustanawiania stref czystego transportu, nowe uprawnienia dla kierowców z prawem jazdy kat. B oraz nowe rozwiązania dotyczące amortyzacji pojazdów spalinowych i niskoemisyjnych.

Nowelizacja wdraża regulacje prawne zawarte w trzech dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE:

  • dyrektywie 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego;
  • dyrektywie 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE;
  • dyrektywie 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Jej celem jest ponadto przyspieszenie i ułatwienie rozwoju elektromobilności w Polsce.

Nowe zasady dotyczące ustanawiania stref czystego transportu

Zgodnie z treścią art. 39 ust 1. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. na terenie gminy można ustanowić strefę czystego transportu obejmującą drogi, których gmina jest zarządcą. Do takich stref gmina może zakazać wjazdu pojazdów samochodowych innych niż: elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym, wyłączonych na podstawie uchwały rady gminy. Zakaz nie dotyczy m.in. pojazdów Policji, ITD, ABW, Straży Granicznej, służb ratowniczych, specjalistycznych środków transportu sanitarnego, autobusów szkolnych i zeroemisyjnych.

Strefę czystego transportu ustanawia się w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko.

Strefę czystego transportu ustanawia się na czas nieoznaczony lub oznaczony nie krótszy niż 5 lat.

Po zmianach rada gminy w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu może dopuścić również wjazd do strefy, w godzinach 9–17 w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ustanowienia strefy, pojazdów innych niż wskazane powyżej, pod warunkiem uiszczenia przez ich właścicieli stosownej opłaty. Ustawa dokładnie określa, na jakie potrzeby gmina może przeznaczyć uzyskany dochód.

Zwiększone uprawnienia dla kierowców z prawem jazdy kat. B

Nowelizacja przyznała także większe uprawnienia dla kierowców legitymujących się prawem jazdy kat. B. Po zmianach mogą oni kierować pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym. Warunkiem skorzystania z nowego uprawnienia jest posiadanie prawa jazdy kat. B od co najmniej 2 lat.

Zmiana limitów amortyzacji samochodów spalinowych i niskoemisyjnych

Nowe rozwiązania objęły również limity amortyzacji samochodów spalinowych i niskoemisyjnych. Dla samochodów napędzanych wodorem wynosi on 225 tys. złotych. Taki sam limit stosowano już przed zmianami dla pojazdów elektrycznych.

Od 1 stycznia 2026 r. zmieni się limit amortyzacji dla samochodów emitujących więcej niż 50 g/km CO2. Ulegnie on obniżeniu z obecnych 150 tys. złotych do 100 tys. złotych. Względem samochodów emitujących mniej niż 50 g/km CO2 nadal stosowane będą natomiast „stare” stawki, czyli limit 150 tys. złotych.

Dopłaty do leasingu

Nowelizacja wprowadziła ponadto możliwość uzyskania dopłat do rat lub innych opłat ustalonych w umowie leasingu z Narodowego Funduszu. Udzielenie wsparcia następuje wtedy, gdy przedmiotem umów, w ramach których udzielane są te dopłaty, jest leasing nowych pojazdów lub jednostek pływających zasilanych: biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, a także wykorzystujących do napędu energię elektryczną.