Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu – zasady opodatkowania w 2022 r.

Leasing to najpopularniejsza w naszym kraju forma finansowania środków trwałych. Szczególnie chętnie leasingowanym w firmach przedmiotem są samochody osobowe. Po upływie okresu, na jaki zawarto umowę, leasingobiorca może wykupić przedmiot umowy, a następnie dokonać jego dalszej sprzedaży. Na tym etapie pojawia się jednak pytanie dotyczące tego, jak opodatkować taką sprzedaż samochodu. Przypominamy, że przepisy Polskiego Ładu wprowadziły w tym zakresie istotne zmiany w odniesieniu do pojazdów wprowadzanych do majątku prywatnego.

Sprzedaż samochodu po zakończeniu umowy leasingu przed 2022 r.

Przedsiębiorca, który po zakończeniu umowy leasingu zdecyduje się na wykup leasingowanego przedmiotu, może nabyć go zarówno do majątku firmowego, jak i prywatnego.

Przed 1 stycznia 2022 r. nie uznawano za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej tych przychodów, które podatnik uzyskał ze sprzedaży wykupionego po zakończeniu umowy leasingu samochodu, wprowadzonego do majątku prywatnego. Takie przychody opodatkowywano zgodnie z art. 10 ustawy o PIT. Co więcej, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych mogli po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykupili auto z leasingu do majątku prywatnego, odsprzedać je bez konieczności płacenia podatku dochodowego PIT (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT).

Jeśli zatem wykup samochodu z leasingu nastąpił jeszcze w grudniu 2021 r., przedsiębiorca nadal miał prawo sprzedać go według „starych” zasad w 2022 r., czyli bez obowiązku uiszczania podatku. Do samochodów nabytych w ramach kończącej się umowy leasingu po 1 stycznia 2022 r. i wprowadzonych do majątku prywatnego stosujemy natomiast przepisy Polskiego Ładu.

Sprzedaż samochodu po zakończeniu umowy leasingu od 2022 r.

Polski Ład w znaczącym zakresie zreformował przepisy regulujące zobowiązania podatkowe wynikające z umowy leasingu. Od obecnego roku za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, na co wskazuje art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT, uznaje się także przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

Istotną zmianą jest także wydłużenie okresu, po upływie którego samochód wykupiony z leasingu zostanie uznany za majątek prywatny podatnika. Obecnie nie jest to 6 miesięcy, jak miało to miejsce do 31 grudnia 2021 r., a 5 lat, które liczy się od końca roku podatkowego, w którym nastąpił wykup auta z leasingu. W praktyce oznacza to, że sprzedaż pojazdu przed tym terminem zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym ze względu na potraktowanie takiego przychodu jak przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli więc wykup nastąpił przykładowo w czerwcu 2022 r., samochód zostanie uznany za majątek prywatny podatnika po 31 grudnia 2027 r. Dopiero wtedy będzie on mógł dokonać jego sprzedaży bez obowiązku płacenia podatku. W niektórych przypadkach okres ten może wynosić nawet 6 lat.

W tym miejscu należy również przypomnieć, że nowe regulacje dotyczące leasingu, odnoszą się także do podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ci z nich, którzy dokonali wykupu wcześniej leasingowanego samochodu osobowego po 1 stycznia 2022 r. i zdecydują się na jego sprzedaż przed upływem 6 lat, muszą liczyć się zatem z obowiązkiem opodatkowania takiej sprzedaży ryczałtem.